Sökning: "familjehemssekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet familjehemssekreterare.

 1. 1. "Dessa barn har man särskilt mycket till låns" : En kvalitativ studie om familjehemsvården ur familjehems och familjehemssekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofi Ströander Venäläinen; Emma Lindgren; Mia Näslund; [2020]
  Nyckelord :familjehem; familjehemssekreterare; socialtjänst; familjehemsvård; biologiska föräldrar; barn i samhällsvård; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Barnkonventionen har blivit lag och det ställer högre krav på kommuner och socialtjänst att tillvarata barns rättigheter. Detta gäller i synnerhet barn i samhällsvård, där det sedan länge rapporterats om missförhållanden och brister. LÄS MER

 2. 2. Påverkan är ett faktum... : En studie om familjehemssekreterares arbetssätt och stöd samt resonemang kring möjlig påverkan kopplat till biologiska barn i familjehem. 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Stina Zaar; Evelina Ström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur familjehemssekreterare resonerar kring familjehemsföräldrarnas biologiska barn samt eventuellt arbetssätt och stöd riktat till de biologiska barnen. Metoden som använts för att svara på̊ syfte och frågeställningar är semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex personer som arbetar som familjehemssekreterare. LÄS MER

 3. 3. Goda möjligheter inom rimliga proportioner : Socialsekreterares erfarenheter av stöd till familjehemsföräldrar vid sammanbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Amalia Conrad Jonäll; Johanna Liljeblom; [2020]
  Nyckelord :placement breakdown; support needs; family social worker; foster parents; street-level bureaucrat; sammanbrott; stödbehov; familjehemssekreterare; familjehemsföräldrar; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare beskriver familjehemsföräldrars behov av stöd vid sammanbrott samt vilka möjligheter de uppfattar sig ha att möta stödbehovet. Sju socialsekreterare deltog i studien och data samlades in genom en fokusgruppsdiskussion och tre enskilda intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Avgörande faktorer för en placering av barn i familjehem : En kvalitativ studie med familjehemssekreterare och familjehemskonsulent

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Eklund; Hanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Familjehem; framgångsfaktorer; sammanbrott;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats var att undersöka hur familjehemssekreterare och familjehemskonsulentens uppfattning var om vilka avgörande faktorer som spelar roll i en placering av barn i ett familjehem, för ett bra och ett mindre bra resultat. Undersökningen hade tre underliggande frågeställningar som handlade om vilka kriterier som bedöms vara viktiga i utredningar till att bli ett familjehem. LÄS MER

 5. 5. ”Tänk om… det är faktiskt ett barn som ska bo där, vi ger ett barn till någon annan” EN KVALITATIV STUDIE OM FAMILJEHEMSSEKRETERARES UPPFATTNING OM DERAS UTREDNINGSARBETE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Miriam Olsson; Caroline Petrow; [2019]
  Nyckelord :Familjehemssekreterare; familjehemsutredning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER