Sökning: "familjehemsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet familjehemsvård.

 1. 1. "Dessa barn har man särskilt mycket till låns" : En kvalitativ studie om familjehemsvården ur familjehems och familjehemssekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofi Ströander Venäläinen; Emma Lindgren; Mia Näslund; [2020]
  Nyckelord :familjehem; familjehemssekreterare; socialtjänst; familjehemsvård; biologiska föräldrar; barn i samhällsvård; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Barnkonventionen har blivit lag och det ställer högre krav på kommuner och socialtjänst att tillvarata barns rättigheter. Detta gäller i synnerhet barn i samhällsvård, där det sedan länge rapporterats om missförhållanden och brister. LÄS MER

 2. 2. "En enorm tjänst till framtiden om vi redan nu skulle satsa på barnen" - En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av arbetet med utvecklingstraumatiserade barn.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Kock Eriksson; Mikaela Bergström; [2020]
  Nyckelord :Utvecklingstrauma; barn; regleringsstöd; stödinsatser; omsorgspersoner; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den vanligaste arenan där barn utsätts för trauman är inom familjens slutna inrättning och begås oftast av barnets omsorgspersoner. Utvecklingstrauma är ett nytt begrepp och forskningsfält som specifikt inbegriper barn som tidigt i livet utsätts för upprepade traumatiska påfrestningar i kombination med bristande regleringsstöd från sina omsorgspersoner. LÄS MER

 3. 3. ”MEN DET ÄR JU MÄNNISKOR VI JOBBAR MED. MÄNNISKOR KAN VARA OFÖRUTSÄGBARA” : - Om hur socialtjänsten uppmärksammar och åtgärdar eventuella missförhållanden i familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elisabet Lindström; Emil Hallin; [2020]
  Nyckelord :attachment-theory; crisis-theory; foster care; abuse; children; anknytningsteori; kristeori; familjehemsvård; missförhållanden; barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur eventuella missförhållanden i pågående familjehemsplaceringar kommer till kännedom för socialtjänsten, samt att belysa vilka åtgärder socialtjänsten använder för placerade barn och/eller familjehem, när missförhållanden föreligger. Den tidigare forskningen lyfter fram hur barn påverkas vid missförhållanden och beskriver socialtjänstens utmaningar samt möjliga åtgärder vid missförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Arbetsallians, stöd och dess meningsfullhet inom familjehemsvård : En kvalitativ intervjustudie om familjehemsföräldrars beskrivning av stödets betydelse under placeringstid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Svensson; Angelica Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Foster family care; support; interventions; children in foster care; private organizations; social services; Social Sciences;

  Sammanfattning : As a foster parent, within the Swedish foster care system, you are granted support and have access to interventions such as educational programs and counselling. Considering this, past research still suggests that a substantial number of foster carers express how these types of interventions can lack a sense of meaningfulness and/or be inadequate. LÄS MER

 5. 5. Du går väl bara hemma? Heldygnsinsatser för andras barn : socialtjänstens och familjehemmens förståelse av en vårdform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Agneta Östlund Enertz; [2019]
  Nyckelord :Foster care; social services; communication; Familjehem; socialsekreterare; kommunikation; samverkan; handledning; livsvärld; habermas; visdom;

  Sammanfattning : Hur ser familjehem och socialtjänst på familjehem? Denna studie undersöker och analyserar utifrån nio intervjuer med stöd i Habermas kommunikativa handlingsteori hur aktörer inom socialtjänst och familjehem upplever familjehemsvårdens uppdrag och dess förutsättningar.Resultatet beskrivs och analyseras utifrån uppdrag, samhälle och kommunikation. LÄS MER