Sökning: "familjeorienterad"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet familjeorienterad.

 1. 1. ”Mat, stress, lycka, sorg och vänskap i bisarr symbios” : Hur manliga och kvinnliga vinnare av Sveriges Mästerkock konstrueras i sina kokböcker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Sanne Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Cookbooks language femininity gender sociolinguistics discourse analysis celebrity Masterchef masculinity; kokböcker språk femininitet maskulinitet genus kön sociolingvistik diskursanalys Sveriges mästerkock;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har utbudet av matlagningsprogram och kokböcker ökat dramatiskt, samtidigt som samhället blivit allt mer jämställt. Trots detta är de professionella köken fortsatt kraftigt mansdominerade platser som kvinnor aktivt exkluderas ifrån. LÄS MER

 2. 2. Att skämmas över sitt barn : Föräldrars upplevelse av att leva med barn med självskadebeteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lina Almqvist; Linda Lyckhage; [2017]
  Nyckelord :Child; experience; partents’; qualitative; self-harm; support;

  Sammanfattning : När ett barn har ett självskadebeteende påverkas föräldrarna, de hamnar i konflikter med varandra, familjedynamiken vänds upp och ned och syskonen hamnar i skymundan. Sjukskö-terskan har därför en viktig roll, att inte bara vårda och se till det sjuka barnet, utan se famil-jen som en helhet. LÄS MER

 3. 3. "Män väljer män" - En fallstudie om kvinnans låga representation på höga chefspositioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hiba Charkas; Fatmeh Neama; [2013]
  Nyckelord :Genus; kön; ledarskap; könsarbetsdelning och organisation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: ”Män väljer män” – En fallstudie om kvinnans låga representation på högre chefspositioner Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen Författare: Hiba Charkas och Fatmeh Neama Handledare: Elisabeth Högdahl Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur föreställningar om genus skapar förutsättningar för kvinnliga chefer på arbetsmarknaden. Utgångspunkten är den ojämna fördelningen bland de högre chefspositionerna. LÄS MER

 4. 4. Familjens deltagande i psykiatrisk öppenvårdsbehandling: patientpreferenser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Afzelius; [2012]
  Nyckelord :Patienter; perspektiv; psykiatri; anhöriga; familjebehandling; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka psykiatriska öppenvårdspatienters preferenser att ha med sina anhöriga i behandlingen, om de har blivit tillfrågade att ha med anhöriga och om patienten tror att anhöriga vill delta i behandlingen, samt patienters syn på hur patienten familjeorienterad behandling kan påverka patientens behandling. Studien är en kvantitativ enkätundersökning med 150 deltagande patienter. LÄS MER

 5. 5. För friidrott - i tiden : Fallstudie av ett idrottsförbund i förändring

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Sundåker; Julia Jernberg; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska idrottsförbund konkurrerar idag om allt från medieexponering och sponsorer till aktiva utövare och publik på evenemangen. Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har genom en marknadsundersökning fått reda på vilka kärnvärden konsumenter associerar friidrotten med vilka visade sig vara sund, kul och familjeorienterad. LÄS MER