Sökning: "familjepåverkan"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet familjepåverkan.

 1. 1. HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAPS BIDRAG TILL HÅLLBAR UTVECKLING : En studie om årskurs 9 elevers engagemang och förändringsbeteende i Skåne

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Viola De Carlo; Chatarina Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Home Economisc; Suistainable Development; grade 9th; County of Skåne; Hem- och konsumentkunskap; hållbar utveckling; årskurs 9; Skåne; handlingskompetens; familjepåverkan; förändringsbeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund Agenda 2030 för hållbar utveckling (HU) är den största utmaningen för mänskligheten och Sverige har valt att ha en ledande roll i detta arbete. Undervisning för HU är ett sätt att arbeta för att nå en del av de globala målen och läroplanen för Hem- och Konsumentkunskap (HK) omfattar HU i dimensionerna hälsa, ekonomi och miljö. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell kompetens i idrott och hälsa : En studie om idrottslärares hantering av nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Adem Isic; [2020]
  Nyckelord :Interkulturella möten; mångkulturellt klassrum; måluppfyllelse; utmaningar;

  Sammanfattning : En ständigt ökande mångkulturalitet i det svenska samhället leder till en ökad mängd mångkulturella klassrum som i sin tur bidrar till utmaningar för lärare i idrott och hälsa att bemöta. Språkbarriärer, kulturskillnader och familjepåverkan hos nyanlända elever är i flertalet länder exempel på utmaningar som forskning identifierar som hindrande för ett aktivt deltagande i idrott och hälsa och för att nå en hög måluppfyllelse. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som drabbats av schizofreni - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Stålberg; Josefine Andersson; [2013]
  Nyckelord :Schizofreni; närstående; sjuksköterska; familjebörda; familjepåverkan; upplevelser; copingstrategier; aspekter av vården; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en familjemedlem insjuknar i schizofreni innebär detta en omvälvande upplevelse för de närstående. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur närstående till personer med schizofreni upplever sin situation. Metod: Litteraturstudie med användning av kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Familjepåverkan vid anorexia nervosa och bulimia nervosa. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erika Acova; Alexandra Falck; [2013]
  Nyckelord :ätstörningar; anorexia nervosa; bulimia nervosa; familjepåverkan; familjefunktion; vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Med rätt att ta plats : överviktiga elevers känslor och upplevelser av idrott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Monica Westerlund; Rose-Marie Nilén; [2007]
  Nyckelord :övervikt; barn; idrott; hälsa; utanförskap; klassificering; skolans engagemang; familjepåverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och förmedla, av skolan klassificerade, överviktiga barns erfarenheter och upplevelser av ämnet idrott och hälsa. Därigenom ville vi få ökad förståelse för deras situation och på så vis, i högre grad, kunna involvera och aktivera eleverna på idrottslektionerna. LÄS MER