Sökning: "familjerätt vårdnad barnets bästa barnets boende"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden familjerätt vårdnad barnets bästa barnets boende.

 1. 1. Barnrättsperspektiv i vårdnadsmål vid risk för separationsvåld eller så kallat ”eftervåld” : En studie om rättens avvägning mellan skydd för barn och barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lynette Chavez Lupe; Stina Falk; [2022]
  Nyckelord :Separation violence; post-separation violence; exposed to violence; exposed violence; post divorce; children in domestic violence; post divorce parenting; child rights perspective; custody cases; custody disputes; best interest of the child; the child s claim; intimate partner violence; IPV; child affected; family conflict; family dispute; court of appeal; witnessing violence; victim of violence; family violence; child rights; children s rights; custody battle; post separation; post-separation dispute; domestic violence; domestic violence after separation; false allegations; false allegations in custody battle; parental alienation; family violence; separation assault involving children; Separationsvåld; eftervåld; barnrättsperspektiv; vårdnadsmål; vårdnadstvister; barnets bästa; barnets utsaga; barnperspektiv; våld i nära relationer; vårdnadsmål; socionom; socialt arbete; familjerätt; barnrätt; diskursanalys; kvantitativ innehållsanalys; separation; familjekonflikt; barnets vilja; umgängessabotage; föräldraalienation; samarbetssvårigheter; vårdnadskonflikt; barnets påverkan; barnkonventionen; föräldrabalken; risk för eftervåld; risk för seprationsvåld; hovrättsdomar; bevittna våld; våldsutövare; använda barn som redskap; använda barn som verktyg; falska uppgifter; falska uppgifter om våld; uppgifter om våld; falska anklagelser vårdnadstvister; falska anklagelser; föräldraalienation; våld i hemmet; våld i nära relationer; umgängesrätt; gemensam vårdnad; vårdnad; boende; umgänge; våldsutsatt; hovrätten; föräldrarätt;

  Sammanfattning : It's a misconception that those who leave a violent relationship are safer than those who stay. For those who have children with their perpetrator there is an increased risk for post-separation violence (Fleury, Sullivan & Bybee, 2000). LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om barns delaktighet i socialtjänstens utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Caroline Björk; [2022]
  Nyckelord :Child participation; The child´s best interest; Family law; Custody investigations; Barnets delaktighet; Barnets bästa; Familjerätt; Vårdnadsutredningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur barnets åsikter kommer till uttryck i familjerättens utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge och på vilket sätt barnet görs delaktigt. Studiens empiri bestod av tolv vårdnadsutredningar som ingick som aktbilagor från domstolsbeslut från en större tingsrätt under mitten av 2020. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan de obligatoriska informations- och medlingssamtalen i vårdnadsmål i Sverige respektive Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Dahl; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; obligatoriska informationssamtal; obligatorisk medling; mål om vårdnad; boende och umgänge; komparativ undersökning; Sverige; Norge; samförståndslösning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Both Swedish and Norwegian legislation is characterized by an effort to get parents to reach consensual agreement, in matters of custody, residence and contact. This strive is based on the fact that a consensual solution between the parents, to a greater extent than a court decision, is assumed to be in the best interest of the child. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa eller domstolens handlingsmakt? Om bedömningen av barnets bästa i vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maija Magnusson; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; family law; barnets bästa; best interests of the child; vårdnadstvist; custody disputes; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen om barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Den bärande principen återfinns i både FN:s barnkonvention och i föräldrabalken. LÄS MER

 5. 5. Hur uppgifter om våld ska beaktas i mål om vårdnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Wikström; [2021]
  Nyckelord :Familjerätt; Vårdnad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnets bästa ska vara avgörande i alla mål om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Vidare ska vid bedömningen av barnets bästa särskilt avseende fästas vid risken att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER