Sökning: "familjerätt"

Visar resultat 1 - 5 av 450 uppsatser innehållade ordet familjerätt.

 1. 1. ”DET ÄR SÅ VIKTIGT ÄNDÅ ATT VI FÅR DERAS PERSPEKTIV” Om familjerättssekreterares strategier för att göra barn delaktiga i vårdnadsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Larsson; Elin Ebbesson; [2020-01-21]
  Nyckelord :barn; familjerätt; socialsekreterare; human-rights; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka familjerättssekreterares tolkningar och strategier för att uppnå delaktighetskravet för barn i samband med vårdnadstvister. Därtill också undersöka hur uppfattningen av barnet från professionellas sida kan påverka hur familjerättssekreterarna möjliggör barns delaktighet samt vilka svårigheter som kan uppstå i delaktigheten. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa i praktiken : Hur socialsekreterare tar hänsyn till “barnets bästa” i vårdnads- och umgängesfrågor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sandra Lahnalampi; Valdemar Michaelsson; [2020]
  Nyckelord :Best interest of the child; Social work; Social services; Children; Custody; Care; Barnets bästa; Familjerätt; Socialt arbete; Barn; Umgänge; Vårdnad;

  Sammanfattning : I dagens mediala debatt kritiseras socialtjänsten för att barn ibland får flytta hem till en förälder som är dömd för våldsbrott mot den andra föräldern. Medierna problematiserar dock inte vad som är ”barnets bästa” utan fokuserar endast på det faktum att en förälder är dömd för våldsbrott. LÄS MER

 3. 3. Jämkning av äktenskapsförord : En undersökning av makars möjlighet att jämka oskäliga förord med fokus på domstolens bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk familjerätt; familjerätt; äktenskapsförord;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Du ser mig, du hör mig, men beaktas mina åsikter? : En studie om barns delaktighet i utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Caroline Kvarnström; Johanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Children s participation; custody; housing and social investigations; family law; the Convention on the Rights of the Child; Barns delaktighet; vårdnads-; boende- och umgängesutredning; familjerätt; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om och hur utredningstexter som rör vårdnad, boende och umgänge förverkligar barns delaktighet. Vi har använt oss av kvalitativ metod och studiens empiri består av 12 utredningstexter som rör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. LÄS MER

 5. 5. Särskilda skäl - om undantaget i det förstärkta laglottsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Svensson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den legala arvsordningen ska garantera att en bröstarvinge får del av föräldrarnas egendom när de dör. I Sverige ska den del en bröstarvinge är garanterad vara hälften av kvarlåtenskapen delat med antalet bröstarvingar. Denna del kallas laglott. Detta innebär en begränsning av en förälders rätt att testamentera bort egendom. LÄS MER