Sökning: "familjerätt"

Visar resultat 21 - 25 av 458 uppsatser innehållade ordet familjerätt.

 1. 21. Barnets röst i frågor om vårdnad, boende och umgänge - Kommer den höras tydligare efter inkorporeringen av barnkonventionen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Pålsson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; folkrätt; barnkonventionen; barnrättslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att redogöra för och analysera barns delaktighet i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Barn ges rätt till inflytande genom bestämmelser i såväl svensk rätt som genom internationella instrument. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ges en central roll i uppsatsen. LÄS MER

 2. 22. Utländska månggiften i Sverige - Om införandet av en reglering mot utländska månggiften och dess förenlighet med rätten till privat- och familjeliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Granholm; [2019]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; EKMR; Europadomstolen; Artikel 8; Rätten till privat- och familjeliv; Familjerätt; Månggifte; Polygama äktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I januari 2018 utkom Skatteverket med en promemoria om månggifte i folkbokföringsregistret. Promemorian visade att 169 personer hade registrerade faktiska månggiften i Sverige. LÄS MER

 3. 23. Fastställande av föräldraskap – Ett område i behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Melin; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; civilrätt; föräldraskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget för hur man fastställer faderskap, moderskap och föräldraskap och därefter diskutera om regleringen i föräldrabalken har spelat ut sin roll i dagens samhälle och om den är i behov av förändring. Uppsatsen tar utgångspunkt i principen om barnets bästa. LÄS MER

 4. 24. Laglotten och pliktdelen - en studie av svensk och norsk arvsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Tomelius; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; family law; arvsrätt; inheritance law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Laglottens funktion och existens har länge diskuterats i riksdagen. Trots årliga motioner och flera framstående rättsvetares ställningstagande mot laglotten tycks inte riksdagen benägen att rösta igenom ett sådant förslag i dagens läge. LÄS MER

 5. 25. Riskerar barn att fara illa? - Om domstolens riskbedömning i mål om vårdnad, boende och umgänge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mine Tirpan; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; barnkonventionen; riskbedömning; civilrätt; våld; övergrepp; risk; fara illa; föräldrar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samhället har ett intresse av att skydda barn från att komma till skada när de växer upp under farliga förhållanden. Barns exponering för våld och övergrepp kan få allvarliga konsekvenser för barnets hälsa och utveckling. Bestämmelserna som reglerar vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (1949:381). LÄS MER