Sökning: "familjerätt"

Visar resultat 6 - 10 av 437 uppsatser innehållade ordet familjerätt.

 1. 6. Är mater est-principen internationellt tvingande? – En studie om rättsligt moderskap för tilltänkta mödrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Ask; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den senaste SOU:n som behandlade surrogatmoderskap menade att mater est-principen är en internationellt tvingande regel i svensk rätt. Utländska domar som, efter ett surrogatarrangemang, etablerar en tilltänkt moder som ett barns rättsliga förälder kan om så är fallet aldrig erkännas av svenska domstolar. LÄS MER

 2. 7. Rättsligt moderskap vid surrogatarrangemang - En analys ur ett barnrättsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Nilsson; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; surrogatmoderskap; surrogatarrangemang; barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att med en rättsdogmatisk metod undersöka hur fastställande av rättsligt föräldraskap förhåller sig till gränsöverskridande surrogatarrangemang. Vidare syftar uppsatsen även till att undersöka om ett vägrande att erkänna en utländsk dom som strider mot mater est-regeln är förenlig med principen om barnets bästa. LÄS MER

 3. 8. Föräldraskap för transpersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Enryd; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; rättshistoria; transperson; fastställande av föräldraskap; föräldrabalken; assisterad befruktning; adoption; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2019 skedde en lagändring av föräldrabalken med syftet att fastställa föräldraskap för transpersoner. Syftet med denna uppsats är att redogöra för den nuvarande rättsliga regleringen av föräldraskap för personer som ändrat könstillhörighet. LÄS MER

 4. 9. Rätt att komma till tals? - En undersökning av inkorporeringen av barnkonventionen och föreslagna lagändringar i SOU 2017:6 i ljuset av artikel 12.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Kampe; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I FN:s barnkonvention, som år 2020 kommer inkorporeras och bli svensk lag, regleras barns rätt att komma till tals. Denna rättighet, som stadgas i konventionens tolfte artikel, ställer krav på att barn ska få uttrycka sina åsikter och få dessa åsikter beaktade samt få höras i alla förfaranden som rör dem. LÄS MER

 5. 10. Återlämnandet av olovligt bortförda barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Hellman; [2019]
  Nyckelord :olovligt bortförda barn; Haagkonventionen; Bryssel II-förordningen; Återlämnande; familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om olovligt bortförande, kvarhållande och återlämnande av barn i internationella förhållanden har uppmärksammats alltmer under senare år. I huvudsak är det 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen som tillämpas i dessa ärenden. LÄS MER