Sökning: "familjerätt"

Visar resultat 6 - 10 av 463 uppsatser innehållade ordet familjerätt.

 1. 6. Barnets bästa i praktiken : Hur socialsekreterare tar hänsyn till “barnets bästa” i vårdnads- och umgängesfrågor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sandra Lahnalampi; Valdemar Michaelsson; [2020]
  Nyckelord :Best interest of the child; Social work; Social services; Children; Custody; Care; Barnets bästa; Familjerätt; Socialt arbete; Barn; Umgänge; Vårdnad;

  Sammanfattning : I dagens mediala debatt kritiseras socialtjänsten för att barn ibland får flytta hem till en förälder som är dömd för våldsbrott mot den andra föräldern. Medierna problematiserar dock inte vad som är ”barnets bästa” utan fokuserar endast på det faktum att en förälder är dömd för våldsbrott. LÄS MER

 2. 7. Familjen, könet och arvet - en genusrättsvetenskaplig analys av föreställningar om familj och kön i den svenska arvsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Enryd; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; arvsrätt; genusrättsvetenskap; familjeföreställningar; könsroller; genus; föräldraskap; kärnfamilj; heteronorm; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en person avlider aktualiseras frågor om arvsrätt. Den svenska arvsrätten har ur ett historiskt perspektiv varit starkt påverkad av föreställningar om kön och familjestrukturer. Arvsreglerna är i dag könsneutrala, vilket innebär att varken en arvlåtares eller en arvtagares kön spelar roll vid fördelningen av kvarlåtenskapen. LÄS MER

 3. 8. Betydelsen av barnets vilja i verkställighetsmål i teori och praktik - ett område i behov av förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Miller; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; barnets vilja; verkställighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett avgörande om vårdnad, boende och/eller umgänge som inte följts kan verkställas enligt 21 kap. föräldrabalk (FB), förutsatt att det inte är oförenligt med barnets bästa. I sådant fall kan beslutet förenas med tvångsmedel i form av vitesföreläggande eller polishämtning. LÄS MER

 4. 9. Dödsboets förvaltning, utredning och avveckling – En studie av instituten boutredningsmannen, testamentsexekutorn, bodelningsförrättaren och skiftesmannen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Thörn; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; dödsbo; boutredning; bodelning; arvskifte; boutredningsman; testamentsexekutor; bodelningsförättare; skiftesman; estate; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every year about 90,000 people die in Sweden. These 90,000 people normally all have assets and liabilities that do not cease to exist by reason of demise. Debts must be paid, and assets distributed in accordance with legal succession or, when applicable, in accordance with a last will and testament. LÄS MER

 5. 10. Jämkning av äktenskapsförord : En undersökning av makars möjlighet att jämka oskäliga förord med fokus på domstolens bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk familjerätt; familjerätt; äktenskapsförord;

  Sammanfattning : .... LÄS MER