Sökning: "familjerådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet familjerådgivning.

 1. 1. Skillnaden mellan psykoterapi och familjerådgivning : En kvalitativ intervjustudie av hur legitimerade psykoterapeuter beskriver skillnaden på psykoterapi och familjerådgivning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Pia Ringeborn; [2022]
  Nyckelord :Psychotherapy; family counseling; client record obligation; Psykoterapi; familjerådgivning; dokumentationsskyldighet;

  Sammanfattning : Professionella inom familjerådgivningen och legitimerade psykoterapeuter lyderunder olika lagstiftningar vad avser journalföring. När legitimerade psykoterapeuter ärverksamma inom kommunal familjerådgivning behöver de hålla isär när de utför psykoterapioch inte. LÄS MER

 2. 2. Familjefunktion efter familjerådgivning:En jämförelse mellan traditionell familjerådgivning och familjerådgivning med Feedback Informerad Terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Ina Kurspahic; [2022]
  Nyckelord :Couples counseling; Family function; Feedback Informed Therapy FIT ; SCORE-15; Familjerådgivning; Familjefunktion; Feedback Informerad Terapi FIT ; SCORE-15;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka om skattad familjefunktion påverkades av parsamtal på familjerådgivning och om det förelåg någon skillnad i behandlingsutfall mätt med SCORE-15 beroende på om deltagarna gått i sedvanlig familjerådgivning eller familjerådgivning med inkludering av Feedback Informerad Terapi (FIT). Åttiotvå deltagare skattade familjefunktion vid inledning av familjerådgivningen. LÄS MER

 3. 3. MINDFULNESS MED PAR Mindfulnessövningar på familjerådgivningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Åsa Tivemo; [2020-06-02]
  Nyckelord :familjerådgivning; parsamtal; mindfulness; parterapi; mindfulness intervention;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka kunskapen om vad mindfulness som intervention kan bidra med i arbetet med par i en svensk kontext. Studien undersökte familjerådgivares upplevelse av mindfulnessövningar i parsamtal på familjerådgivningen. Fyra familjerådgivare intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Terapi i mononormativitetens rum

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Stehager; [2019]
  Nyckelord :den sexuella värdehierarkin; familjerådgivning; flersamhet; mononormativitet; obligatorisk monogami; polyamori;

  Sammanfattning : Polyamori i terapikontext är ett outforskat ämne i Sverige. Syftet med denna studie är att undersöka polyamorösa klienters erfarenheter av familjerådgivning. LÄS MER

 5. 5. Ett öppet samtal - Parterapins verksamma faktorer utifrån ett klientperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :parterapi; verksamma faktorer; terapeutiska processer; klientperspektiv; öppet samt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva vad klienterna själva upplevde vara verksamt i parterapi och till detta lägga en bild av vilka lärdomar och förändringar i parrelationen terapin ledde till. Analysmetoden var kvalitativ tematisk analys. LÄS MER