Sökning: "familjeterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet familjeterapi.

 1. 1. Ryms manualen i familjeterapin? Legitimerade familjeterapeuters upplevelser och erfarenheter av manualbaserat arbete i Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Jendeby; Anna Lindskog; [2020-03-04]
  Nyckelord :IHF; manual; evidensbaserad praktik; familjeterapi; familjeterapeutens upplevelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att undersöka legitimerade familjeterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med IHF som är en manualbaserad metod. Frågeställningarna berör huruvida de som arbetar eller har arbetat med IHF som legitimerade familjeterapeuter uppfattar att metoden bygger på familjeterapeutiska teorier, deras erfarenheter kring rådande attityder gällande manual- och evidensbaserat arbete, samt hur de upplever det manualbaserade arbetet med IHF som begränsande alternativt berikande. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i sin egen välfärd : En jämförande kvalitativ studie av synen på barns delaktighet inom socialtjänsten och BUP

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Källander; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns välfärd; rättighetssubjekt; omsorgsobjekt; familjebehandling; familjeterapi; aktör; rättighetsdiskursen; omsorgsdiskursen; Socialtjänsten; BUP; medborgarskap;

  Sammanfattning : Having ratified the UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child), the Swedish government and its authorities are responsible towards their young citizens to guarantee them care, protection and to be put first. In addition, children have a right to participation in processes and decisions which affect them. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av terapeutisk allians till en terapeut i Anknytningsbaserad familjeterapi - ABFT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Tobias Sahlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning:Psykisk ohälsa bland unga blir allt vanligare. I familjebehandling riktad mot unga är det viktigt att även föräldrar etablerar en allians till den behandlande terapeuten för att det ska vara verkningsfullt. LÄS MER

 4. 4. Psykoterapeuters egna reflektioner kring sekundär traumatisering inom sitt yrke och hur det påverkar dem personligt i livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Sigrid Braa; Elena Öberg; [2019]
  Nyckelord :familjeterapi; systemteori; familjeterapeuter; psykoterapeuter; trauma; sekundär traumatisering; ST; posttraumatisk stressyndrom; PTSD; utbrändhet; copingstrategier; kvalitativ uppsats;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka psykoterapeuters egna reflektioner kring sekundär traumatisering inom sitt yrke och hur det påverkar dem personligt i livet. Studien är en kvalitativ studie och författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer med ett induktivt angreppssätt. LÄS MER

 5. 5. "Familjer vill ju inget annat än att ha dialog med varandra" : Möjligheter och hinder för familjeterapi förr och nu - erfarna terapeuters syn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Lena Holm; Åsa Norgren; [2019]
  Nyckelord :familjeterapi; familjeterapeuter; relationer; historik; Bronfenbrenner; utvecklingsekologi; Barn- och ungdomspsykiatri; Socialtjänst; NPM; attityder; kvalitativ uppsats; tematisk analys;

  Sammanfattning : Ett syfte med denna kvalitativa studie var att undersöka erfarna familjeterapeuters syn på hinder och möjligheter för familjeterapins tillgänglighet i Sverige från 1970-tal till nutid. Ett annat syfte var att undersöka erfarna familjeterapeuters syn på familjers attityder till familjeterapi över tid. LÄS MER