Sökning: "family carer"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden family carer.

 1. 1. Encouraging Mothers : The effect of German regional childcare policies on maternal employment between 2006 and 2018

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Henrik-Alexander Schubert; [2020]
  Nyckelord :Family policies; maternal employment; German childcare reform; piecewise-constant exponential model; life-course studies;

  Sammanfattning : Childbearing is often associated with employment interruptions in women’s careers. Since 2005, the German federal government has implemented childcare reforms aiming at expanding the suitable infrastructure for children under the age of three, which should facilitate and accelerate the return to employment. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelse av att vårda anhöriga i hemmet vid palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Phyllis Mbuthia; Shewa Kebede; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Family members; Home care; Next-of-kin; Palliative care; Anhörig; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser; Vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nuförtiden har det blivit mer vanligt att patienter som lider av obotliga sjukdomar vill vårdas och dö i hemmet vid palliativt skede. Trots insatser från hälso- och sjukvården spelar närstående ofta en avgörande roll i vården. Närstående tar ofta på sig rollen som vårdare för att uppfylla den sjukes önskan. LÄS MER

 3. 3. "She'd have done the same for me" - Att vårda en person med demenssjukdom i hemmet ur ett närståendeperspektiv : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Anneli Jonsson; Stina Bernhardsson; [2018]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Erfarenheter; Närstående; Vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever idag ca 150 000 personer med demenssjukdom vilken räknas som en av de stora folksjukdomarna. Då ett ökat antal äldre bor kvar i hemmet är det även fler närstående som vårdar personer med demenssjukdom, vilket kan leda till negativa konsekvenser för den som vårdar. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelse av stöd från vårdpersonal på särskilt boende för personer med demenssjukdom : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Robert Greulich; [2018]
  Nyckelord :dementia; family caregiver; support; nursing home; qualitative content analysis; demens; anhöriga; stöd; särskilt boende; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anhöriga utgör en viktig och betydande del av vården som ges till personer med demenssjukdom. När man vårdar en närstående kan det leda till att man åsidosätter den egna hälsan. Att stödja personer som ger omsorg eller vård till en närstående är viktigt för både den anhöriga och samhället. LÄS MER

 5. 5. I Nöd och Lust : En kvalitativ studie om att vårda en anhörig

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alice Granvik; Emma Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :Alzheimers; anhörigvårdare; lidande; livskraft;

  Sammanfattning : Background: Alzheimers disease is an irreversible progressive disease with increasing prevalence. Previous research shows that professional carers for patients with Alzheimers disease has an increased risk for burnout and being exposed to physical and mental abuse. The reason is the symptoms that Alzheimers entails. LÄS MER