Sökning: "fantasi saga"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fantasi saga.

 1. 1. Sagoberättandet i förskolan. : Hur sagan kan användas i förskolans verksamhet för att synliggöra samt stärka barn i sin språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jeanette Therese Ahlstedt; [2019]
  Nyckelord :saga; språkutveckling; förskola; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Bakgrund Studien belyser vikten av förskollärarnas betydelsefulla roll i förskolans verksamhet att ge barn förutsättningar att ta del av sagoberättande samt möjligöra för barn att möta litteratur på varierande sätt. Det ingår i förskolans uppdrag att stödja barns språklärande för att i framtiden ta del av samhället som är uppbyggt av kommunikationsformer som tecken, symboler, skrift samt bilder. LÄS MER

 2. 2. Matematik med sagor som utgångspunkt : ur åtta förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnea Engblom; Amelia Jarl; [2016]
  Nyckelord :Förskola; sagor; matematik; samspel; lustfylld;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att belysa åtta förskollärares uppfattningar om sagor som verktyg för att främja barns utveckling och lärande i matematik. För att ta del av förskollärarnas uppfattningar har semistrukturerade intervjuer använts som metod. LÄS MER

 3. 3. Barn i riskzon. Tidiga tecken på läs och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Agneta Svensson; [2015-10-12]
  Nyckelord :tidiga tecken; läs och skrivsvårigheter dyslexi; förskolan; skriftspråk; förebyggande åtgärder;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens ena syfte är att studera och försöka förstå, hur förskollärarna i förskolan tän-ker om och vad de uppfattar vara tidiga tecken på läs och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan. Studiens andra syfte är att studera förskollärarnas tankar, om deras innebörder i ett förebyg-gande arbetssätt i barns språkutveckling, för att kunna stärka självförtroendet hos de barn som befinner sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. LÄS MER

 4. 4. Matematik genom estetik : om att känsloförankra ett lärande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lindén John; [2014]
  Nyckelord :Estetik; den radikala estetiken; matematik; fantasi; tangram;

  Sammanfattning : The Swedishcurriculum for preschool (Lpfö 98, 2010, p. 5, 6, 9) emphasizes that teaching and learning should be made in a joyful and lustful manor. But it does not explicitly express how this should (or could) be conducted. One of my main motives with this paper is to examine one plausible interpretation how to combine joy and learning. LÄS MER

 5. 5. Sagan : sagans vara eller icke vara i barnens vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Laila Vahlman Vestby; [2013]
  Nyckelord :Sagoberättande; Barn; Fantasi;

  Sammanfattning : Studien är en empirisk studie om sagans betydelse i barnens vardag. Jag har valt att arbeta utifrån kvalitativa metoder och syftet med arbetet är att få vetenskap om sagans betydelse i barnens vardag. Bakgrunden är en oro om att sagan håller på att försvinna från barnen i deras vardagsmiljö. LÄS MER