Sökning: "fantasilek"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet fantasilek.

 1. 1. Pedagogers och barns syn på fri lek -låtsaslek, roll-lek och fantasilek : En etnografisk studie i intervjuformat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kaspar Svedenman; [2021]
  Nyckelord :fantasilek; fri lek; förskola; låtsaslek; roll-lek;

  Sammanfattning : Titel: Pedagogers och barns syn på fri lek - låtsaslek, roll-lek och fantasilek. Författare: Kaspar Svedenman Denna studie bygger på intervjuer med pedagoger och barn på en förskola. Metoden jag har utgått från är en etnografisk intervjustudie som baseras på en kvalitativ undersökning. Den har skett inomhus på en förskola. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares delaktighet i barns fantasilek : "En fingertoppskänsla"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hjertqvist Nina; Angélica Persson; [2021]
  Nyckelord :Preschool teachers; imaginary play; participation; punctual perspective; relational perspective; intersubjectivity; Förskollärare; fantasilek; delaktighet; punktuellt respektive relationellt perspektiv; intersubjektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta fram olika aspekter av förskollärares erfarenheter av att delta i barns fantasilek. Studien avser även att undersöka hur förskollärare blir och är delaktiga i barns fantasilek, samt hur detta påverkar hur lärandet tar sig uttryck. LÄS MER

 3. 3. Montessoripedagogiken -Kritik och berättigande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Vanja Brown; Sofia Thorn Ekberg; [2019-03-22]
  Nyckelord :Play; material; individual;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ett urval av den kritik som montessoripedagogiken mött genom tiderna. Uppsatsen består av två delar. Dels en översikt av kritik som riktats mot montessoripedagogiken och Montessoris egna tankar. Därefter följer en systematisk litteraturstudie vars sökord baserades på kritiken. LÄS MER

 4. 4. "Vad håller ni på med?! Sluta slåss!" : En vetenskaplig essä om barns fysiska lekar i förskolans fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Topolog; [2019]
  Nyckelord :Children’s Perspective; Fantasy Play; Freedom; Indoor Play; Learning; Peer Cultures; Physical Play; Play Fighting; Preschool; Pretend Play; Zone of Proximal Development; Barns Perspektiv; Bråklek; Fantasilek; Frihet; Fysisk Lek; Förskola; Inomhuslek; Kamratkulturer; Låtsaslek; Lärande; Proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Denna essä avser att uppnå en djupare förståelse om vad barns fria lek och fysiska lek innebär i förskolan och på vilket sätt fysisk lek bidrar till barns lärande och värdegrundsarbete, genom reflektioner med hjälp av mina erfarenheter och vetenskapliga teorier. Fokus riktas mot barnens inomhuslek. LÄS MER

 5. 5. Förskolebarns samspel i de spontana och styrda aktiviteterna i förskolan : Hur tar sig barns sociala samspel uttryck i olika situationer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Nilsson Jonasson; Maria Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; gemensamma kunskapssystem; kamratkulturer; kommunikation; lek; samspel;

  Sammanfattning : Leken har en central plats i förskolan och har positiva effekter för barns utveckling och lärande. I förskolan är barnens lek och spontana aktiviteter beroende av hur de vuxna organiserar och strukturerar upp vardagen i vuxenledda aktiviteter och rutinsituationer. LÄS MER