Sökning: "fantastisk litteratur"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fantastisk litteratur.

 1. 1. "Men det är ju en fantastisk metod i sig!" : En undersökning om läs- och skrivinlärningsmetoden ”Att skriva sig till läsning”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Källström Michaela; [2018]
  Nyckelord :Writing to read WTR ; Arne Trageton; sociocultural perspective; computers; learn writing and reading; grade 1-3; Att skriva sig till läsning ASL ; Arne Trageton; sociokulturellt perspektiv; datorer; läs- och skrivinlärning; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att se vilken uppfattning verksamma lärare har om metoden Att skriva sig till läsning, varför de valt eller inte valt att arbeta med metoden samt om de anser att metoden är effektiv vid elevernas läs- och skrivinlärning. Syftet är även att jämföra de verksamma lärarnas åsikter i relation till den forskning som finns om metoden. LÄS MER

 2. 2. LA IMAGEN QUE COBRA VIDA. Un análisis de las imágenes cinematográficas en El espectro de Horacio Quiroga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Olof Heinö; [2015-10-23]
  Nyckelord :spanska; Horacio Quiroga; El espectro; visuell representation; representación visual; ekfras; écfrasis; fantastisk litteratur; literatura fantástica;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera ordbildrelationeni Horacio Quirogas novell El espectro .Novellen, skriven 1921, inräknas i traditionen fantastisk litteratur och är en av Quirogas fyranoveller som tematiserar det framväxande filmmediet. LÄS MER

 3. 3. YALLA TRAPPAN - En kvalitativ studie om integration, segregation och socialt företagande

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Catja Hedlund; Embla Jansdotter; [2013]
  Nyckelord :integration; segregation; socialt arbete; socialt företagande; Yalla Trappan;

  Sammanfattning : Sverige ses idag som ett av de sämsta länderna på integration i Europa, klyftorna mellan rika och fattiga vidgas och segregationen bara ökar mellan etniska svenskar och personer med utländsk härkomst. För att vända denna negativa utveckling av det svenska samhället har ett flertal olika sociala projekt startats men endast ett fåtal av dessa har senare blivit permanenta. LÄS MER

 4. 4. Den andra världen i barn- och ungdomslitteraturen : Funktion och gestaltning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Svärling; [2011]
  Nyckelord :barnlitteratur; ungdomslitteratur; fantastisk litteratur; fantasy; andra världar; alternativa världar; Alice i Underlandet; Peter Pan; Mio min Mio; Harry Potter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fantastisk litteratur och inskränkta fans : Tolkning och meningskapande i Science fiction forum 1960-1980

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Johan Sahlin; [2005]
  Nyckelord :Literature; Litteraturvetenskap; science fiction; fans; fandom; fanzine; populärlitteratur;

  Sammanfattning : This Master´s thesis examines the conceptual ideas of science fiction and science fiction fandom produced in the Swedish fanzine Science Fiction Forum (1960-) between the years 1960 and 1980. Science Fiction Forum was and still is a fanzine published by Skandinavisk Förening för Science Fiction (Scandinavian Science Fiction Club). LÄS MER