Sökning: "farmakologi"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet farmakologi.

 1. 1. Optimering av vätskekromatografiska parametrar vid kvantifiering av läkemedel i serum med LC-MS/MS för klinisk diagnostik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Sofie Edlund; [2021]
  Nyckelord :acetonitrile; LC-MS MS; methanol; method comparison; reversed phase chromatography; therapeutic drug monitoring; acetonitril; LC-MS MS; metanol; metodjämförelse; reversed phase kromatografi; terapeutisk läkemedelsövervakning;

  Sammanfattning : Vid Klinisk kemi och farmakologi, Specialkemi, vid Skånes universitetssjukhus, Lund, utförs kvantifiering med LC-MS/MS av antipsykotiska och antidepressiva läkemedelskoncentrationer i serum med acetonitril (ACN) som mobilfas. ACN är på grund av sin höga elueringsstyrka ett av de vanligaste organiska lösningsmedlen vid reversed phase (RP) kromatografi, men uppvisar samtidigt en hög toxicitet med risk för stora leveransproblem. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet eller Farmakologi för en hälsosammare behandlingsupplevelse enligt individer med ADHD? : Retrospektiv intervjustudie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Kaisa Blomster; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Symptoms; Difficulties; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Hyperactive; Impulsivity; Concentration; Attention; Systematic; Physical activity; Training; Exercise; Inactivity; Mental Health; Neuropsychology; Physiology; Pharmacology; Methylphenidate; MPH; Treatment experience; Well-being; Health; Health promotion; Side effect; Symptom effect; Interview study; Qualitative; Content analysis; Phenomenology; Medicine; ADHD; Symptom; Symptomsvårigheter; Uppmärksamhet- och Hyperaktiv störning; hyperaktivitet; Impulsivitet; Koncentration; Uppmärksamhet; Systematik; Hälsa; Psykisk Hälsa; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk komorbiditet; Samsjuklighet; Neuropsykologi; Fysiologi; Fysisk aktivitet; Rörelse; Träning; Inaktivitet; Farmakologi; Metylfenidat; MPH; Behandlingsupplevelse; Välmående; Hälsa; Hälsofrämjande; Hälsotillstånd; Bieffekt; Symptomeffekt; Intervjustudie; Kvalitativ; Idrottsvetenskap; Innehållsanalys; Fenomenologi; Medicin; Läkemedel;

  Sammanfattning : Introduktion: ADHD är en uppmärksamhet -och hyperaktiv störning, där 90 % i Sverige behandlas med det farmakologiska läkemedlet Metylfenidat (MPH). En stor andel med ADHD utvecklar psykiatrisk komorbiditet i form av psykisk ohälsa (frånvaro av mentalt välbefinnande). LÄS MER

 3. 3. Yoga som egenvård mot ångest inom omvårdnad : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Therese Lundholm; Jimmy Norman; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; Breathing; Conscious presence; Effects; Stress; Yoga; Andning; Effekt; Medveten närvaro; Stress; Yoga; Ångest;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Psykisk ohälsa ökar i världen, varav ångest har blivit en av nutidens stora folksjukdomar. Förutom att detta skapar lidande hos drabbade individer, uppstår stora kostnader för samhället samt belastar en redan hårt ansatt sjukvård. Den vanligaste behandlingsformen mot ångest är idag farmakologi och psykoterapi. LÄS MER

 4. 4. Linking Systems Models of Pharmacology with Behavioural Models of Adherence : A Feasibility Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Simon Jenner; Dennis Amphan; [2020]
  Nyckelord :Pharmacology; Pharmacokinetics; Pharmacodynamics; PKPD-model; Diabetes; Adherence; Modelling; Feasibility; Farmakologi; Farmakokinetic; Farmakodynamik; PKPD-model; Diabetes; ̊Atlydnad; Modellering; Genomf ̈orbarhet;

  Sammanfattning : Pharmacokinetic (PK)- and pharmacodynamic (PD) modeling are useful tools whenassessing treatment effect. A patient’s adherence can potentially be rate-limiting, since it isthe first process in a chain of processes that determines treatment effect. LÄS MER

 5. 5. Atropins farmakologi, tarmens respons och kolik hos häst plasmakoncentrationen : Plasmakoncentrationen atropin och biomarkörer för tarmmotilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2020]
  Nyckelord :Atropin; PK PD-modell; ; uveit; EIG; Kklik;

  Sammanfattning : Inflammation i ögats uvea, så kallad uveit, är en smärtsam och vanlig komplikation till olika sjukdomstillstånd i hästars ögon. Vid uveit uppstår en spasm i pupillen och i ciliarkroppen vilket är smärtsamt och komplikationer i form av sammanväxningar (så kallade synechier) mellan lins och iris kan leda till kvarstående synnedsättning eller blindhet. LÄS MER