Sökning: "fasta"

Visar resultat 1 - 5 av 1049 uppsatser innehållade ordet fasta.

 1. 1. KRÄNKNINGAR BLAND STJÄRNGLANS - Om kränkande särbehandling i en teaterverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Fanny Skåreby; [2018-08-21]
  Nyckelord :kränkande särbehandling; mobbning; ledarskap; status; genus;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka förekomsten av kränkande särbehandling påen avdelning i en teaterverksamhet, vilka som ses som de huvudsakligaorsakerna till kränkande särbehandling och hur de arbetar i praktiken påavdelningen mot kränkande särbehandling. Utöver det är syftet att presenteraförslag på varför kränkande särbehandling förekommer trots det arbete somgörs och att komma med möjliga åtgärder avdelningen kan vidta för att minskaförekomsten. LÄS MER

 2. 2. PREOPERATIV FASTA VID VAKUUM-ASSISTERAD SÅRLÄKNING - Anestesisjuksköterskors upplevelse av den preoperativa fastans påverkan på den anestesiologiska omvårdnaden

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Stina Karlsson Möller; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; Preoperativ fasta; Vakuum- assisterad sårläkning VAC ; Mediastinit; Patient advocacy; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Vacuum-assisted closure (VAC) is used in treatment of mediastinitis, an infection after open-heart surgery. VAC-treatment requires general anesthesia to allow adequate surgical revision, which is performed 2-3 times a week. LÄS MER

 3. 3. Skoldisciplin - Lärares uppfattningar kring disciplinproblematiken i den svenska skolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pernilla Gustafsson; [2018-02-07]
  Nyckelord :disciplin; disciplinproblematik; tabu; beteendeproblem; hantering av beteendeproblem; redskap; lärarutbildningen.;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt är att det tycks finnas en rädsla inom den svenska skolan att tala om disciplinproblem, och att sådana problem därför är underutforskade. Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar och synpunkter kring disciplinproblematiken, hur lärare ställer sig till disciplin, vilka beteendeproblem som förekommer och hur dessa hanteras. LÄS MER

 4. 4. Hedersvåld : En kvalitativ analys av hedersvåld i den svenska debatten och i ett urval från svenska media och handböcker

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Kristina Azim; [2018]
  Nyckelord :heder; hedersvåld; hedersrelaterat våld och förtryck; hederskultur; hedersmord; vanheder.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ undersökning om hedersvåld, hur det beskrivs i den svenska debatten, samt i ett urval av svenska media, läroböcker, statliga publikationer och annan litteratur som används av socialarbetare och studenter. Syftet är också att reflektera över hur detta påverkar samhället vi lever i här i Sverige, främjar det oss att skapa kontakt med nya människor från andra kulturer? Resultatet pekar å ena sidan åt att hedersvåld i Sverige är ett nytt och svårt begrepp som vissa hävdar har med kultur att göra, och som förekommer i enstaka grupper i vissa samhällen i världen, men som nu i större utsträckning nått Sverige och Norden i och med den ökade asylinvandringen. LÄS MER

 5. 5. Lära om och av naturen – en kunskapsöversikt om utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Minna Salmi; Amanda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :achievement; biologi; biology; elementary; elementary school; elev; elevers lärande; grundskola; interest; naturvetenskap; NO; outdoor; outdoor classroom; outdoor education; understanding; utomhuspedagogik; science; student;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka påverkan av det utomhuspedagogiska arbetssättet på elevers lärande, specifik inom biologiämnet. Vi har valt detta fokus grundat dels i ett delat intresse för naturen samt en ambition om att hitta pedagogiska sätt att föra intresset vidare, men även då vi ser biologi som det bäst anpassade ämnet inom de naturvetenskapliga för vår inriktning, F-3. LÄS MER