Sökning: "fastighetsbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet fastighetsbildning.

 1. 1. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar rådande lagstiftning utbredningen av 3D-fastigheter ur berörda lantmätares perspektiv? : Är rådande lag för restriktiv?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :3D Real Property; 3D-fastighet; Fastighetsbildningslag; Lämplighetsvillkor; Tredimensionell Fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Sedan införandet av ny lagstiftning 2004 blev det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter i Sverige och intresset har därefter gradvis ökat, dock har utbredningen av denna typ av fastighet inte mött förväntade nivåer. Anledningarna till denna utveckling har i största sannolikhet många bakomliggande orsaker som behöver utforskas. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan fastighetsindelning och markanvändning - Ska befintliga eller framtida förhållanden beaktas?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Olle Byström; [2021]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; markanvändning; strandskydd; gemensamhetsanläggning; ledningsrätt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetets övergripande syfte är att undersöka hur fastighetsindelningen samspelar med markanvändningen. Arbetet syftar också till att utreda hur själva prövningen av markanvändningsfrågor går till vid fastighetsbildningen, med avseende på om framtida risker för en ändrad markanvändning ska beaktas eller om prövningen bara ska ta hänsyn till de direkta konsekvenserna för markanvändningen. LÄS MER

 4. 4. Att säkra rätten för den befintliga tunnelbanan : En studie av för- och nackdelar med möjliga rättighetslösningar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE); KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Elsa Einarsson; Helena Wallenrud; [2021]
  Nyckelord :metro; real property rights; three dimensional property; 3D property; easement; detailed development plan; plan provisions; tunnelbana; rättighetsupplåtelse; tredimensionell fastighet; 3D-fastighet; servitut; detaljplan; planbestämmelser;

  Sammanfattning : Den fastighetsrättsliga situationen för Stockholms befintliga tunnelbana är idag splittrad med många olika typer av rättigheter och där det i många fastigheter helt saknas rättighet. Det kan leda till problem i samband med exempelvis köp och underhållsarbeten. LÄS MER

 5. 5. 3D-fastighetsbildning utan byggnad : En studie om finansieringsvillkorets prövning, hantering och åsikter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Jonas Rinnbäck; [2021]
  Nyckelord :three-dimensional property formation; three-dimensional property; Financing condition; Suitability testing; Tredimensionell fastighetsbildning; Tredimensionell fastighet; Finnanseringsvillkoret; Lämplighetsprövning;

  Sammanfattning : Under året 2020 så kom ett av de första rättsfallen inom tredimensionell fastighetsbildning. Detta ledde till reaktioner bland de som jobbar med fastighetsbildning. LÄS MER