Sökning: "fastighetsel"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet fastighetsel.

 1. 1. Ett hållbart campus : Verksamhetens påverkan på energianändningen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Robin Lindfors; Niklas Luiga; Albin Wulfsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ser över energianvändningen i tre av byggnaderna på KTH:s campus på Valhallavägen under fyra månader 2019 och motsvarande månader 2020. Byggnaderna som innefattas i studien är A0043003 (huvudbyggnaden), A0043038 (M-byggnaden) och A0043032 (U-huset). LÄS MER

 2. 2. Energiberäkningar, energiuppföljningar och systemlösningar : Skanskas flerbostadshus i Stockholmsområdet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Anthony Haddad; [2020]
  Nyckelord :Energy calculation; Energy use; Deviation; Energiberäkning; Energianvändning; Avvikelse;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att analysera avvikelser mellan beräknad och uppmätt energianvändning för ett antal flerbostadshus i Stockholm. Detta är ett ämne som har uppmärksammats av myndigheter och företag, samtidigt som att energikraven blir ständigt tuffare. LÄS MER

 3. 3. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Warid Mustafa; Hala Haidar Ghazi; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; Energianvändning; Uppvärmning; Komfortkyla; Fastighetsel; Kontorsbyggnader; BBR; Miljöbyggnad certifiering; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Energiindexmetoden; Ventilationssystem; Verksamhetsenergi; Värmekapacitet; Köldbryggor; Transmissionsförluster; Energibehov; Värmegenomgångskoefficient;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. LÄS MER

 4. 4. Primärenergital för Hudikhus

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Joel Persson; [2018]
  Nyckelord :PE TalPrimärenergital BBR Boverkets Byggregler U-värde Värmegenomgångskoefficienten för olika byggnadsdelar Um Medel u-värdet. Specifika Energianvändningen Byggnadens energi för fastighetsel; uppvärmning och även varmvatten.;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker hur Boverkets nya regler, BBR28, kommer attpåverka nybyggnationen av småhus. Från och med 2021 kommer BBRut med nya krav på den primärenergital för småhus. Denna undersökningär baserad på Hudikhus kataloghus och hur dessa kommer att blipåverkade av de nya kraven. LÄS MER

 5. 5. Värmeåtervinning i ventilationsluft : En studie om FX- och FTX-ventilation vid energieffektivisering av flerbostadshus

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bel Fdhila Mariam; Qader Daron; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To reduce the heating demand and do savings in energy cost of buildings there are several possible actions while renovating. Thru using heat recovering systems in buildings or constructions that are well-insulated the heat demand in buildings gets reduces. LÄS MER