Sökning: "fastighetsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet fastighetsföretag.

 1. 1. Fastighetsföretagens val mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ahlenbäck; Johanna Hörberg; [2023-01-16]
  Nyckelord :Reglering; redovisningsval; K2; K3; avskrivning; soliditet; regelverk; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien ämnar att undersöka hur stor andel fastighetsföretag som väljer att frivilligt tillämpa det principbaserade K3-regelverket i stället för det regelbaserade K2-regelverket. Vidare undersöker studien hur de fastighetsföretag som frivilligt väljer K3 påverkas av detta val. LÄS MER

 2. 2. En Jämförelse Av Brännbart Avfall Mellan Två Byggprojekt På Ncc : En fallstudie om hantering av brännbart avfall och dess kostnader samt miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Amin Adel; Armin Roshan; [2022]
  Nyckelord :brännbart material; brännbart avfall; källsortering; fraktioner; sortering; avfallskyltar; ekonomi; miljö;

  Sammanfattning : Idag behöver världen minska utvinningen av jordens resurser på global nivå. FN och världens länder möttes 2015 för att ta fram Agenda 2030, en agenda som bidrar till hållbar utveckling. Med hjälp av Agenda 2030 ska världens länder uppnå ett mål som bidrar till en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av verkligt värde : En studie om IFRS 13:s påverkan på underprissättning vid IPOs för fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Flyborg; Klas Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Underpricing; IPO; IFRS 13; Fair value; IFRS 13; Underprissättning; Börsintroduktion; Difference-in-Differences; Värdering till verkligt värde;

  Sammanfattning : Förvaltningsfastigheter värderas ofta till verkligt värde. Under en lång tid har värdering till verkligt värde varit något svårdefinierat, där begreppet haft olika betydelse i olika sammanhang. IFRS 13 uppkom till viss del med anledning av detta. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning i fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maja Rådström; Axel Forsevik; [2022]
  Nyckelord :Management accounting; formal instruments; real estate companies; budget; capital budget; internal accounting; Ekonomistyrning; formella styrmedel; fastighetsbolag; budget; investeringskalkylering; internredovisning;

  Sammanfattning : I dagens digitaliserade och konkurrensutsatta marknad behöver företag vara alltmer flexibla för att kunna anpassa sig till kundernas efterfrågan. Styrmedel är de verktyg som företag använder sig av för att styra verksamheten och bli framgångsrika. Framgång kan mätas i flera olika slag, bland annat genom finansiell framgång. LÄS MER

 5. 5. Hur resonerar svenska fastighetsbolag vid valet mellan intern och extern värdering av förvaltningsfastigheter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Luburic; Marcus Luburic; Jesper Andersson; [2022]
  Nyckelord :Verkligt värde; förvaltningsfastigheter; tillförlitlighet; relevans; intern extern-värdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor Hur resonerar svenska fastighetsbolag vid valet mellan intern och extern värdering av förvaltningsfastigheter? Hur resonerar fastighetsbolagen kring redovisningens kvalitativa egenskaper, relevans och tillförlitlighet? Syfte Uppsatsens syfte är att undersöka varför svenska fastighetsföretag väljer att anlita externa värderare. Studien syftar även till att undersöka hur fastighetsbolagen resonerar kring diskussionen mellan relevans och tillförlitlighet. LÄS MER