Sökning: "fastighetsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet fastighetsföretag.

 1. 1. Fastighetsföretagens val mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ahlenbäck; Johanna Hörberg; [2023-01-16]
  Nyckelord :Reglering; redovisningsval; K2; K3; avskrivning; soliditet; regelverk; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien ämnar att undersöka hur stor andel fastighetsföretag som väljer att frivilligt tillämpa det principbaserade K3-regelverket i stället för det regelbaserade K2-regelverket. Vidare undersöker studien hur de fastighetsföretag som frivilligt väljer K3 påverkas av detta val. LÄS MER

 2. 2. Kapitalkostnadsberäkning och investeringsbedömning i några dominerande svenska industri- och fastighetsföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Rudy Younan; Isak Kander; [2023]
  Nyckelord :Accounting Rate of Return; ARR; Avkastningskrav; Capital Asset Pricing Model CAPM ; Capital Budgeting; Company Wide Discount Rate; Corporate Discount Rates; Cost of Capital; Cost of Equity; Discount Rate; Hurdle Rate; Hurdle Rate Premium; Internal Rate of Return; Investeringsbedömning; Kalkylränta; Market Risk; Market Risk Premium; Net Present Value NPV ; Payback Method; Payback Time; Profitability Index; Project Specific Discount Rate; Risk-free Rate RRR ; Social Discount Rate; Unique Discount Rate; WACC; WACC Fallacy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Betydelsen av investeringsbedömningen kan inte överbetonas till följd av dess långsiktiga fördelar för företagets giltighet och operativa funktionalitet. Beräkningsmetoder som används för investeringsbedömning bistår med nödvändig kunskap för att underlätta beslutsfattande samt för att skapa sig en tydligare bild över det föreslagna investeringsprojektet. LÄS MER

 3. 3. Fastigheter, ränta och kapitalstruktur - En empirisk studie om kapitalstrukturens inverkan på fastighetsbolags lönsamhet under en period av ränteförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Lundström; John Hallros; Simon Lind; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsföretag; Kapitalstruktur; Ränta; Lönsamhet; Sverige; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: Är tidigare studiers förklaringsmodeller för fastighetsföretags kapitalstruktur applicerbara på den svenska marknaden? Hur påverkar kapitalstrukturen hos svenska fastighetsbolag deras lönsamhet över en period av ränteförändringar? Syfte: Studiens syfte är att undersöka om de förklaringsmodeller för fastighetsföretags kapitalstruktur som presenteras i tidigare studier även kan appliceras på den svenska fastighetsmarknaden. Vidare är syftet med studien även att i närmare utsträckning studera sambandet mellan ränteförändringar, kapitalstruktur och lönsamhet på den svenska fastighetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Hållbara renoveringar av flerbostadshus : En studie om privata fastighetsföretags förhållningssätt till hållbara renoveringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Kristina Ilievska; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; energy efficiency; renovering; socio-economic vulnerable areas; stakeholders; Hållbarhet; energieffektivisering; renovering; socioekonomiskt utsatta områden; intressenter;

  Sammanfattning : Hållbarhet är en förutsättning för att både nuvarande och kommande generationer ska kunna tillgodose sina behov. I fastighetsbranschen omfattas hållbarhet av många ämnesområden, dock är energieffektiviseringar ett återkommande ämne. LÄS MER

 5. 5. Strategier i lågkonjunktur - En studie om hur bygg- och fastighetssektorn bemöter marknadsförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Victoria Heisterkamp; Camilla Lindbäck; [2023]
  Nyckelord :Business cycle; recession; condominiums; strategies; housing policy; sustainability; konjunkturcykeln; lågkonjunktur; bostadsrätter; strategier; bostadspolitik; hållbarhet; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The construction and real estate sector have been operating in a prosperous environment for a long time, enabling high production and turnover. However, the economic situation has been strongly impacted by the Covid-19 pandemic and Russia's invasion of Ukraine in Q4 2022, resulting in a recession that is expected to last for several years. LÄS MER