Sökning: "fastighetsmäklare etik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden fastighetsmäklare etik.

 1. 1. Fastighetsmäklares syn på etik : En studie över personlighetens påverkan på etik med hjälp av personlighetsteorin The Big Five.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Fogeby; Lisa Wiik; [2019]
  Nyckelord :Ethics; The Big Five; Personality; Real estate broker; Etik; The Big Five; Personlighet; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The effect of asymmetric information in real estate agent commissions

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kamila Kaczmarczyk; Sofia Kaddani; [2016]
  Nyckelord :Commission; Asymmetric information; Principal-agent problem; Conflict of interest; Ethics; Morals; Freedom of Contract; Consumer Protection; Provision; Asymmetrisk information; Intressekonflikter; Principal-agent problem; Etik; Moral; Avtalsfrihet; Konsumentskydd.;

  Sammanfattning : Real Estate Agencies compensation consists of commissions and a part of the commissioncorresponds to what the real estate agent gets as salary. This incentive-based commission systemis usually covered by an agreed fixed amount, a variable commission model or a combinationof both depending on the brokerage object's final selling price. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklares etiska beslutsfattande : En studie om fastighetsmäklares kognitiva moraliska utveckling (CMD)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lisa Andgrim; Jenny Nordstrand; [2016]
  Nyckelord :CMD; real estate agent; ethical decision making; moral judgment; CMD; fastighetsmäklare; etiskt beslutsfattande; moraliskt omdöme;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en replikering av en studie utformad av Tesfom och Birch (2011) och har med stöd av deras studie tillämpat liknande metodval. Vi har använt oss av ett deduktivt synsätt och har utifrån den teoretiska referensramen undersökt våra forskningsfrågor i en kvantitativ studie. LÄS MER

 4. 4. Beslutsfattande och Interpersonell påverkan : En studie om etiskt klimat och etiskt beslutsfattande inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Klaesson; Amanda Nilsson; [2015]
  Nyckelord :ethics; ethical climate; ethical decision-making; interpersonal dimension; real estate broker; Etik; Etiskt klimat; Etiskt beslutsfattande; interpersonella dimensionen; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Beslutsfattande och Interpersonell påverkanNivå: Examensarbete företagsekonomi, 15 hpSyfte: Vårt intresse för etiskt beslutsfattande väcktes ur uppfattningen om attfastighetsmäklare generellt sett har lågt förtroende bland allmänheten samt att försäljaresetiska snedsteg ofta täcker tidningars förstasidor. Syftet med studien är att skapa ökadförståelse för hur den interpersonella dimensionen påverkar det etiska beslutsfattandet hosmedarbetare inom säljorganisationer. LÄS MER

 5. 5. Debuterande fastighetsmäklares socialiseringsprocess och dess etiska prägel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Philip Strådal; Maria Hall; [2014]
  Nyckelord :socialiseringsprocess; fastighetsmäklare; etik; sälj; säljande organisationer;

  Sammanfattning : Titel: Debuterande fastighetsmäklares socialiseringsprocess och dess etiska prägelNivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Maria Hall & Philip Strådal Handledare: Lars-Johan Åge Datum: 2014 – majSyfte: Intresset väcktes ur uppfattningen om fastighetsmäklares generellt låga förtroende bland allmänheten samt deras rapporterade etiska snedsteg i media. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den organisatoriska socialiseringsprocessen av debuterande fastighetsmäklare präglas av etiska aspekter med avsikt att främja framtida etiska ageranden. LÄS MER