Sökning: "fastighetsmäklarrätt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet fastighetsmäklarrätt.

 1. 1. Mäklarprovision - en probleminventering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Veronika Garemark; [2018]
  Nyckelord :Avtalsrätt; mäklarrätt; fastighetsmäklarrätt; provision;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens upplysningsplikt :  Avseende omfattningen av upplysningsplikten gentemot köparen, med inriktning på fysiska missförhållanden hänfört till fastigheten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Lina Snihs; [2012]
  Nyckelord :Property law; Law about realtor’s obligations; Realtor’s responsibility to submit to good faith and fair dealing; Realtor’s liability to inform on physical errors; Property owner’s liability to inform on factual errors; Buyer’s liability to survey the property; FML 16§; JB 4:19§; RÅ 2006 ref. 53.; Fastighetsmäklarrätt; Fastighetsrätt; Fastighetsmäklarlagen; Jordabalken; Fastighetsmäklare; God fastighetsmäklarsed; Omsorgsplikt; Fastighetsmäklarens upplysningsplikt; Säljarens upplysningsplikt; Köparens undersökningsplikt; Faktiska fel; Köprättsligt fel; FML 16§; JB 4:19§; RÅ 2006 ref. 53;

  Sammanfattning : Vid en fastighetsöverlåtelse är det mycket information som ska utbytas på kort tid, mellan köpare, säljare och mäklare vad beträffar fastighetens fysiska skick och standard. I egenskap av en lojal, opartisk och sakkunnig person avseende fastighetsförsäljningar, har mäklaren ålagts en upplysningsplikt avseende sådant kring fastighetens skick som denne iakttagit, känner till eller annars har anledning att misstänka, som kan antas ha betydelse för köparen. LÄS MER