Sökning: "fastighetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet fastighetsrätt.

 1. 1. Tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid hinder – En jämförande analys av AB 04 och NS 8405

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Gille-Johnson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Entreprenadrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish and Norwegian construction contract law is mainly regulated by standard-form contracts. In NJA 2018 p. 643 the Swedish Supreme Court takes guidance from the Norwegian standard-form contract NS 8405 and Norwegian construction contract law literature to decide the extent of a regulation in AB 04. LÄS MER

 2. 2. Minerallagstiftningen - En undersökning av dess förhållande till egendomsskyddet och andra motstående intressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arvid Riemer; [2020]
  Nyckelord :fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Egendomsskyddet är en grundläggande rättighet som följer av både RF och EKMR vilka stadgar var och ens rätt till egendom. Regleringen är emellertid inte ovillkorligt tryggad, inskränkningar kan göras då ett allmänt angeläget intresse motiverar detta. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsägaransvar och fastighetssamverkan avseende förebyggande av skador från extrema nederbördsvariationer

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isak Ståhle; [2020]
  Nyckelord :Real property owner liability; real property collaboration; joint facilities; climate protection of real property; Fastighetsägares ansvar; fastighetssamverkan; klimatåtgärder; gemensamhetsanläggning; samfällighet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar stället fastighetsägaren inför valet mellan att inte alls skydda sin fastighet, att utföra åtgärder som dämpar en pågående påverkan eller att förebygga i ett tidigt skede. Fastighetsägaren väljer främst utifrån fastighetsvärde, budgetrestriktioner och hur välinformerad den. LÄS MER

 4. 4. Ledningsrätt – ett intrång i fastighetsägarens egendomsskydd. Vems intresse väger tyngst?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Dahlman; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; ledningsrätt; nätkoncession; egendomsskyddet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Villkor för tvångsvis fastighetsreglering : En inventering av rättsfall med fokus på båtnadsvillkoret och förbättringsvillkoret

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristian Himo; [2020]
  Nyckelord :Betterment Condition; Coercive Rules; Land Law; Law of Real Estate; Property Law; Property Reallotment; Improvement Terms; Båtnadsvillkoret; fastighetsreglering; förbättringsvillkoret; tvångsregler; fastighetsjuridik; fastighetsrätt;

  Sammanfattning : Property reallotment is a measure that is done in accordance with the FBL. Property reallotment may involve a change in the division of property. Esements can beformed, changed and canceled through property realloments and joint property units can be formed and changed. LÄS MER