Sökning: "fastighetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet fastighetsrätt.

 1. 1. Säljarens hävningsrätt vid köp av fast egendom - förutsättningar och tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sabina Oksanen; [2021]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Hävningsrätt; Hävning; Fastighetsköp; Fast egendom; Säljarens hävningsrätt; hävningsförklaring; hävningsförbehåll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vid vilket skede anses lojalitetsplikten kunna utgöra en skadeståndsgrund vid prekontraktuella förhållanden inom fastighetsköp?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Julia Jörgensen Kristensson; Sara Göransson; [2021]
  Nyckelord :Lojalitetsplikt; fastighetsvetenskap; fastighetsrätt; culpa in contrahendo; skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : Within Swedish tort law, liability for damages is regulated within both contractual and non- contractual relationships. Furthermore, a culpable act must have taken place for a liability for indemnity to be possibly/probable presented. LÄS MER

 3. 3. Tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid hinder – En jämförande analys av AB 04 och NS 8405

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Gille-Johnson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Entreprenadrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish and Norwegian construction contract law is mainly regulated by standard-form contracts. In NJA 2018 p. 643 the Swedish Supreme Court takes guidance from the Norwegian standard-form contract NS 8405 and Norwegian construction contract law literature to decide the extent of a regulation in AB 04. LÄS MER

 4. 4. Minerallagstiftningen - En undersökning av dess förhållande till egendomsskyddet och andra motstående intressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arvid Riemer; [2020]
  Nyckelord :fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Egendomsskyddet är en grundläggande rättighet som följer av både RF och EKMR vilka stadgar var och ens rätt till egendom. Regleringen är emellertid inte ovillkorligt tryggad, inskränkningar kan göras då ett allmänt angeläget intresse motiverar detta. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsägaransvar och fastighetssamverkan avseende förebyggande av skador från extrema nederbördsvariationer

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isak Ståhle; [2020]
  Nyckelord :Real property owner liability; real property collaboration; joint facilities; climate protection of real property; Fastighetsägares ansvar; fastighetssamverkan; klimatåtgärder; gemensamhetsanläggning; samfällighet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar stället fastighetsägaren inför valet mellan att inte alls skydda sin fastighet, att utföra åtgärder som dämpar en pågående påverkan eller att förebygga i ett tidigt skede. Fastighetsägaren väljer främst utifrån fastighetsvärde, budgetrestriktioner och hur välinformerad den. LÄS MER