Sökning: "fastighetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet fastighetsrätt.

 1. 1. Juridiska problem vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt : En genomgång av ombildningsförfarandets problematik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Alexander Marklund; Klas Palmér; [2021]
  Nyckelord :ombildning; ombilda; ombildning av hyresrätt; hyresrätt; bostadsrätt; ombildningslagen; jordabalken; hyreslagen; fastighetsrätt;

  Sammanfattning : Ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har varit en företeelse på den svenska bostadsmarknaden sedan 70-talet. Förfarandet är komplext och upplevs svåröverskådligt vilket inte sällan medför problem för ombildningens parter. LÄS MER

 2. 2. Säljarens hävningsrätt vid köp av fast egendom - förutsättningar och tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sabina Oksanen; [2021]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Hävningsrätt; Hävning; Fastighetsköp; Fast egendom; Säljarens hävningsrätt; hävningsförklaring; hävningsförbehåll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Belåning av ägarlägenhetsfastigheter : En utredning av svenska bankers skäl till att neka förvärvslån till ägarlägenhetsfastigheter.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Cornelia Wårhem; Mimmi Hallén; [2021]
  Nyckelord :ägarlägenhet; belåning; fastighetsrätt; banker; förvärvslån; låneprocess; pantsättning; grannelagsrätt;

  Sammanfattning : Inför ämnesvalet av det här arbetet upptäcktes att det var få av de stora bankerna i Sverige som beviljade förvärvslån till ägarlägenhetsfastigheter. Nämnda fenomen blev huvudfokus för uppsatsen, och arbetet fick syftet att utreda vilka juridiska och ekonomiska skäl som kunde föreligga. LÄS MER

 4. 4. Avregistrering av gemensamhetsanläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Lukas Ruderstam; [2021]
  Nyckelord :gemensamhetsanläggning; anläggningslagen; registrering; avregistrering; utförandetid; upphörande; anläggningsbeslut; enskild väg; förfallande; fastighetsrätt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When a joint facility is not constructed on time or the payment for the compulsory purchase is absent the joint facility can be de-registered. This topic has not been studied before and the aim of this study is to evaluate how common de-registrations are and to understand what we can learn from practical cases. LÄS MER

 5. 5. Godtrosförvärv : En rättsvetenskaplig utredning rörande förutsättningarna för godtrosförvärv av fastigheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Elaine Lundberg; [2021]
  Nyckelord :fastighetsrätt; godtrosförvärv; fastighet; fast egendom; hävd; lagfart; fastighetstillbehör;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att genom lagstiftning, förarbeten, praxis och juridisk doktrin utreda förutsättningarna för godtrosförvärv av fastigheter enligt jordabalkens bestämmelser. För att skapa förståelse för de centrala delarna av utredningen har uppsatsen även behandlat betydelsen av fast egendom och fastigheter, samt hur äganderätten övergår till annan part och vad lagfart är. LÄS MER