Sökning: "fastighetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet fastighetsutveckling.

 1. 1. Boendekoncept baserat på eddan ”människan är människans största glädje” : En fallstudie – hur ska ett nytt bostadsområde i Åre utformas för att tilltala generationen 55+?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Carolina Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Urban planning; property development; generations; retirement homes; forms of living; relocation chain; neighbourhood effects; social sustainability; Samhällsplanering; fastighetsutveckling; generationer; seniorbostäder; boendeformer; flyttkedja; grannskapseffekter; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Samhällsplanering är en stor fråga med många olika perspektiv. I Agenda 2030 beskrivs två mål som är direkt applicerbara på samhällsplanering. Mål 3 innebär att alla människor, oavsett ålder ska ha förutsättningar för att leva ett gott liv med gott välbefinnande där mötet med andra människor är en viktig faktor. LÄS MER

 2. 2. An analysis of construction logistics setups for Berga Äng

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Lucas Andersson; Alexander Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :Bygglogistik; Transportflöde; Check-point; Terminal; Byggtransport;

  Sammanfattning : Byggindustrin är en komplex bransch där varje byggprojekt är unikt, vilket medför svårigheter i att finna logistiklösningar som är anpassade till byggarbetsplatsen. Beroende på omgivning och plats där bygget skall utföras, storlek på bygget, vilka material som ska användas under byggets olika skeden för konstruktion och hur flödet påverkas av transporter till byggarbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Mark för utveckling av samhällsfastigheter, hur värderas den? - En analys av hur kommuner fastställer marknadsvärdet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Hilda Stensson; Sara Lofthammar; [2021]
  Nyckelord :EUs statsstödsregler; fastighetsutveckling; fastighetsvärdering; kommunal markförsäljning; marknadsvärde; ortsprismetoden; samhällsfastigheter; värderingsmetod; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Utvecklingen av samhällsfastigheter har under de senaste åren gått från att vara en kommunal angelägenhet till något som allt fler aktörer fått upp ögonen för. Ett stort behov av skolplatser och särskilda boenden för äldre har inneburit att flera svenska kommuner avyttrat sin mark till både privata och kommunala bolag som får stå för utvecklingen av morgondagens skolor och äldreboenden. LÄS MER

 4. 4. Främjandet av hållbara byggnader - En studie om hållbara val och intentioner inom fastighetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Matilda Hinsegård; Alice Lingegård; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Hållbara byggnader; Fastighetsutveckling; Fastighetsutvecklare; Miljöcertifiering; Nyproduktion; Klimatneutralitet; Sustainable development; Sustainable buildings; Property development; Property developer; Environmental certification; New production; Climate neutrality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågan är idag högaktuell inom samhällets alla sektorer och inte minst inom bygg- och fastighetssektorn. Hållbart byggande är idag något som uppmuntras och ett bra verktyg för att uppnå detta är miljöcertifieringar, som hjälper aktörer, såsom fastighetsutvecklare, att bygga hållbara byggnader. LÄS MER

 5. 5. Artificial intelligence as a decision support system in property development and facility management

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Berggren; Martin Gunnarsson; Johannes Wallin; [2021]
  Nyckelord :artificial intelligence; property development; facility management; decision support system; machine learning; risk analysis; market analysis; risk matrices; AI health care planning; process mapping; artificiell intelligens; fastighetsutveckling; fastighetsförvaltning; riskanalys; marknadsanalys; beslutsstödssystem; maskininlärning; riskmatris; AI-vårdplanering; processkartläggning;

  Sammanfattning : The construction industry has been hesitant for a long time to apply new technologies. In property development, the industry relies heavily on employees bringing experience from one project to another. These employees learn to manage risks in connection with the acquisition of land, but when these people retire, the knowledge disappears. LÄS MER