Sökning: "fastighetsvärdering IFRS"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fastighetsvärdering IFRS.

 1. 1. IAS 40 - 10 År Senare. En Kvalitativ Studie av Noterade Fastighetsföretag för Perioden 2005 till 2014.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ragnar Nilhag; Sebastian Engqvist; Charlotte Hedelin; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: IFRS, IAS 40, fastighetsföretag, värderingsmetod, intern och extern värdering, kommunikation. Syfte: Studien undersöker om det 10 år efter införandet av IFRS i Sverige finns en trend i tillämpandet av IAS 40 och vad som motiverar en eventuell trend. LÄS MER

 2. 2. Värdering av förvaltningsfastigheter : Hur påverkar verkligt värde företagens intressenter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nicole Söderberg Andersson; Nathalie Söderberg Andersson; [2014]
  Nyckelord :Fair value; IFRS 13; Investment properties; Stakeholders and Sensemaking; Verkligt värde; IFRS 13; Förvaltningsfastigheter; Intressenter och Meningsskapande;

  Sammanfattning : År 2005 infördes standarden IAS 40 som ger svenska börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag möjligheten att redovisa sina fastigheter till verkligt värde. Verkligt värde har kritiserats på grund av det bygger på subjektiva bedömningar och det kan leda till en missvisande redovisning som kan få negativa konsekvenser för intressenter. LÄS MER

 3. 3. Verkligt värde i praktiken : En studie av tillförlitligheten vid fastighetsvärdering till verkligt värde

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johan Kakko; Erik Wedin; [2013]
  Nyckelord :IAS 40; Fair value; Conservatism; Investment property;

  Sammanfattning : The ongoing harmonization process aims to incorporate IFRS regulations into the Swedish accounting. As a consequence investment property’s starting from 2005 may be valued using the fair value method, in accordance to IAS 40. LÄS MER

 4. 4. Värdering av förvaltningsfastigheter : en jämförelse mellan Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lotta Sjölind; Anastasiya Aletto; [2013]
  Nyckelord :IAS 40; Förvaltningsfastigheter; Fastighetsvärdering; Redovisningsprinciper; Verkligt värde; Anskaffningsvärde; Internvärdering; Externvärdering;

  Sammanfattning : Harmonisering av redovisningsprinciper mellan länder inom EU har försökt uppnås under lång tid och från och med 2005 har det blivit obligatoriskt för noterade företag inom EU att tillämpa IFRS och IAS vid årsbokslut. En av IAS standarder är IAS 40 – Förvaltningsfastigheter där företag som innehar förvaltningsfastigheter kan välja att värdera sina fastigheter antingen enligt anskaffningsvärdemetoden eller verkligtvärdemetoden. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde -Hur går man till väga och vad berättar siffran egentligen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Johan Alvarsson; Danilo Svensson; [2012-06-27]
  Nyckelord :IAS 40; kassaflöde; verkligt värde; förvaltningsfastigheter; resurser;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns en klar tendens, särskilt genom harmoniseringen av redovisningen, mot en mer kapitalmarknadsinriktad redovisning. Frågan blir då hur företagen går tillväga när de värderar sina tillgångar till ett marknadsvärde och hur stor precisionen i värderingen är. LÄS MER