Sökning: "fastighetsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet fastighetsvetenskap.

 1. 1. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 2. 2. Lokaler i bottenvåningar i flerbostadshus; detaljplaneregleringar och dess konsekvenser. En studie av Liljeholmskajen i Stockholm m.fl.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Hamsten; Rebecca Wedberg; [2020]
  Nyckelord :Användningsbestämmelse; bostadsrättsförening; centrumändamål; detaljplan; flexibilitet; förvaltning; aktiv bottenvåning; hyreslokaler; 3D-fastighetsbildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is mainly to do a follow-up investigation considering the establishment of non-housing premises on the ground floor in dwelling houses at Liljeholmskajen in Stockholm. In detailed development plans, the usage of the ground can be regulated with usage provisions and sometimes a developer must build something particular that the city’s planners decide, without other options. LÄS MER

 3. 3. Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Lundblad; Karin Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Markexploatering; markanvisning; riktlinjer; social hållbarhet; transparens; förutsebarhet; likabehandling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I en undersökning från 2012 som publicerats av Statskontoret uppgavs det att Sveriges markanvisningssystem hade fått kritik för att vara för oförutsebart och det ifrågasattes om dåvarande system gynnade konkurrens och likabehandling av byggherrar. För att öka transparens och konkurrens samt för att hitta ett verktyg som kan utgöra ett bra stöd för kommunerna, infördes 1 januari 2015 lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar (MAL). LÄS MER

 4. 4. Arrenderättens förverkande - grunder för upphörande och skillnader beroende på hur arrendet klassificeras

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Malin Lilliehöök; [2020]
  Nyckelord :arrendator; klassificering; besittningsskydd; dispositiv; förverkande; generalklausul; jordägare; nyttjanderätt; upphörande; uppsägning; ringa betydelse; semidispositiv; självinträde; synnerlig vikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Leaseholds that ceases due to forfeiture rarely happens. In order to successfully claim the cease of leasehold due to forfeiture, the violation needs to be significant. Swedish Land and Cadastral Legislation (Land Code) contains the grounds of forfeiture and it also states that the matter needs to be more than minor importance. LÄS MER

 5. 5. Ger behandlingen av ortsprismaterialet upphov till ett råtomtmarksvärde?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; markexploatering; fastighetsreglering; fastighetstaxering; ortsprismaterial; råtomtmarksvärde; property formation; property development; reallotment; real estate taxation; real estate comparables; raw land value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During land surveying operations, the amount of compensation needs to be calculated using the valuation means taken by the land surveyor or appointed appraiser. For this reason, it is important that input parameters are correct. As profit distribution is a pressing concern in relation to real estate regulations, raw land value is sought after. LÄS MER