Sökning: "fastlägga"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet fastlägga.

 1. 1. Fördröjning och rening i urbana dagvattenlösningar : undersökningar av krossmagasin med kolmakadamfyllning i Rosendal Etapp 1 samt Gamla Uppsalagatan 21:20

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marlene Nilsson; [2022]
  Nyckelord :biokol; dagvatten; metall adsorption; hållbara dagvattenhantering; reningsförmåga; first flush; svackdike; makadamdike; avsättningsmagasin;

  Sammanfattning : Klimatanpassning av urbana miljöer är en stor utmaning som samhället står inför. Att ta hand om dagvattenavrinning när regnen blir intensivare och flödestopparna större gör att de underdimensionerade ledningsnätet inte räcker till för dessa flöden. LÄS MER

 2. 2. Effekten av olika typer av biokol på metallers löslighet i förorenad urban jord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Norberg; [2019]
  Nyckelord :Biochar; solubility of metals; pH; contaminated soil; sorption; pyrolysis conditions.; Biokol; metallers löslighet; pH; förorenad mark; fastläggning; pyrolysförhållanden.;

  Sammanfattning : Förorenade markområden utgör ett stort miljöproblem som orsakar spridning av toxiska metaller till grund- och ytvatten. Samtidigt är många metaller toxiska för djur och människor, vilket gör att markmiljön kan påverkas och risker för människors hälsa uppkommer om de vistas på platsen. LÄS MER

 3. 3. Är EU principfast när det gäller sina egna principer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Lif; Renas Faik; Roberto Leal Nakonechny; [2016]
  Nyckelord :Sanktioner; Europeiska Unionen; riktlinjer; ramverk; internationella relationer; Sanctionspolicy; Spelteori; Portela; Smith; Brooks; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens mål är förstå hur konsekventa EU är när det kommer till att uppfylla det ramverk som konstruerats utifrån EUs egna principer och offentliga uttalanden. Genom en teoretiskt-analyserande studie av aktuella EU sanktioner ger undersökningen ett tydligt resultat. LÄS MER

 4. 4. Nya hemmansägare och gamla bönder : En studie i fastighetsomsättningen under det industriella genombrottet i Edefors socken 1865-1905

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Maria Sundquist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka en bondebefolkning i Norrbotten vid tiden kring sågverksindustrin genombrott, då brytpunkten skedde mellan en agrar och industriell ekonomi. Det är ett ämne med många lager och med många möjliga vägar att följa, och jag har valt att lägga fokus på fastighetsägandet och klassperspektivet, av den anledningen att jag anser att dessa faktorer är pusselbitar för att förstå den för sin samtid så aktuella Norrlandsfrågan. LÄS MER

 5. 5. Det är bara ett barn - En redogörelse av straffbarhetsålderns lämplighet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andriano Södergren; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; straffbarhetsåldern; straffmyndighet; tillräknelighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar unga lagöverträdares roll i svensk straffrätt. Syftet med arbetet är att skildra straffbarhetsåldern i svensk rätt. Skildra hur regleringen kommer till uttryck i gällande rätt samt ur ett rättshistoriskt perspektiv. LÄS MER