Sökning: "fastställa kontext"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden fastställa kontext.

 1. 1. Megaprojekt i svensk kommunal kontext : en studie om två kommuners förväntningar och förhållningssätt till planeringen av höghastighetsbanan

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Evelina Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att arbeta med storskaliga stadsutvecklingsprojekt, även kallade megaprojekt har blivit allt vanligare världen över. Anledningen till att fler megaprojekt påbörjas har sin grund i den ökade globaliseringen. Att knyta samman länder och eftersträva ekonomisk tillväxt är således en av megaprojektens målsättningar. LÄS MER

 2. 2. Förbud av religiösa friskolor. En studie av föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse samt barns rätt till religionsfrihet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Edetoft; [2017-08-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Religiösa friskolors vara eller icke vara är sedan länge en mycket omdebatterad fråga. Motståndare har bland annat hävdat att religiösa friskolor är en bidragande faktor till etnisk segregation och att de innebär ett intrång i den framtida vuxna religionsfriheten. LÄS MER

 3. 3. Revisionspaketets införande : Hur påverkas revisionskvaliteten?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pierre Dahlen; Patrijote Leka; [2017]
  Nyckelord :Auditor s independence; Auditor s competence; Audit quality; The audit package; Restricted non-audit services; Mandatory audit firm rotation; Audit report; Sweden; Revisorns oberoende; revisorns kompetens; revisionskvalitet; Revisionspaketet; begränsade konsulttjänster; obligatorisk byrårotation; revisionsberättelse; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva samt öka förståelsen för hur de tre delarna i Revisionspaketet; begränsade konsulttjänster, obligatorisk byrårotation och den nya revisionsberättelsen, kan påverka revisionskvaliteten i svensk kontext. För att uppnå vårt syfte har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts, där intervjuer genomförts med en professor inom revision, sex auktoriserade revisorer och FAR:s generalsekreterare. LÄS MER

 4. 4. Två sidor av samma mynt? - En jämförelse av principen om rättshandlingars verkliga innebörd och lagen mot skatteflykt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish tax law contains – apart from a vast and detailed tax legislation – two main approaches against the type of tax minimization commonly referred to as tax evasion. These are the General Anti-Avoidance Rule (GAAR) and the case law based principle that taxation should be based on the true implications of a transaction. LÄS MER

 5. 5. Om tillämplig materiell rätt i internationella skiljetvister - med avseende på lagvalsöverenskommelser och andra tillvägagångssätt för dess fastställande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Magnusson; [2017]
  Nyckelord :internationell privaträtt; processrätt; skiljemannarätt; internationell skiljemannarätt; lagval; tillämplig materiell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats tar sikte på frågan om tillämplig materiell rätt på tvistefrågorna i internationella skiljeförfaranden. Uppsatsen utgår från svenska internationella skiljeförfaranden. LÄS MER