Sökning: "fatal fires"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fatal fires.

 1. 1. The Perception of Socio-Demographic Risk Factors in Residential Fires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emilia Wretman; Rebecca Wigervall; [2023]
  Nyckelord :Socio-demographic factors; social; factors; residential; fatal fires; inequality; perception; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, it is investigated how the general public and fire safety experts perceive the fire fatality risk of different socio-demographic factors in residential settings. Their perceptions were compared with how the socio-demographic factors correlate with the risk of fatal fires in residents in reality. LÄS MER

 2. 2. Individanpassat brandskydd : En studie om hur dödsbränder kan minskas för ålderskategorin 65 år och äldre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Arvid Franzén; Richard Lundstedt; [2020]
  Nyckelord :Individualized fire protection; fire protection in the elderly; cost and benefit analysis; Fire protection; Vision zero against fatal fires; Individanpassat brandskydd; IAB; brandskydd hos äldre; kostnad- och nyttoanalys; Brandskydd; Nollvision mot dödsbränder;

  Sammanfattning : Äldre är överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken där 90 procent av bostadsbränderna som inträffar i Sverige drabbar personer över 65 år. 2011 presenterade MSB en nollvision med målet att ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av brand, för att motverka att bland annat äldre omkommer och för att höja kunskapen kring individanpassat brandskydd hos kommunerna. LÄS MER

 3. 3. Informationskampanjen Aktiv mot brand – har den fungerat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lotta Alm; [2019]
  Nyckelord :Aktiv mot brand; bostadsbränder; brandvarnare; brandskyddsutrustning; utvärdering; programteori; tidsserieanalys; Difference-in-difference; orsakssamband; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fire kills approximately 100 people each year in Sweden, mainly in residential fires, and groups with increased risk of dying or get severely injured in residential fires are elderly, physically challenged and people with alcohol abuse. The aim of this thesis is to investigate whether and how the broadly spread information campaign Active against Fire has had an impact on the number of rescue operations towards residential fires and fatal residential fires in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Analys av storskaliga bränder och dödsbränder i höga hus med trästomme, inträffade i USA mellan 2007 och 2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erika Lövström; Silvia Al-Breidi; [2017]
  Nyckelord :Wood frame; USA; residential building; multi-storey building; fire; fire spread; sprinkler; water damage; costs; trästomme; flerbostadshus; flervåningshus; brand; brandspridning; vattenskador; kostnader; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A study is presented in the report regarding fires that have occurred in the USA between 2007 and 2015 in tall residential buildings with wood frame. The work is based on fire investigations compiled by NFPA and does only include large-scale fires and fatal fires. LÄS MER

 5. 5. Poisson-modellering av dödsbränder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jonatan Hedberg; Elna Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Poisson-regression; Inhomogen Poisson-process; överspridning; dödsbränder; olycksstatistik; Inhomogenous Poisson-process; overdispersion; fatal fires; accident data; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven på uppdrag av Lunds tekniska högskola och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppdraget består av att modellera antalet dödsbränder som sker i Sverige över tid, samt undersöka ifall det har skett någon signifikant förändring. LÄS MER