Sökning: "fatigue risk management"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden fatigue risk management.

 1. 1. Sjuksköterskors hantering av upplevd empatitrötthet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Rebecca Kilstadius Landgren; Sabina Claesson; [2022]
  Nyckelord :Coping strategies; compassion fatigue; nurses; nursing; patientcentred care; patient safety; Copingstrategier; empatitrötthet; omvårdnad; patientsäker vård; personcentrerad vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatitrötthet beskrivs som ett successivt slitage på vårdpersonalensförmåga att engagera sig samt värna om sina patienter och kollegor.Sjuksköterskor löper en stor risk att drabbas av empatitrötthet. Minskadarbetsglädje, irritabilitet och kronisk trötthet är exempel på kännetecken avempatitrötthet. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mohanad Darag; Munasar Abdi Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Adults; Type 2 diabetes; Self managment; Experience; Diet; Vuxna; Diabetes typ 2; Egenvård; Upplevelse; Kost;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som uppstår när kroppens vävnader blir insulinresistenta. Diabetes typ 2 är den vanligaste typen av diabetes som drabbar vuxna människor. Symtom vid diabetes typ 2 är ökad törst, stora urinmängder samt trötthet. LÄS MER

 3. 3. ” ... jag känner att jag ger, jag ger verkligen mitt allt, men det känns ibland att det inte är, det räcker inte”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jenny Johansen; [2022]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Främre och Bakre region; Signifikanta andra; Depressiv skuldkänsla; Emotionellt arbete; Emotion management; Deep acting; Arbete kontra privatliv; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, thousands of people work as high school teachers and of these, 7% left the profession in 2019. One reason is stress. Previous research shows that teachers are 50% more likely to suffer from stress-related fatigue compared to other occupational groups and one reason for this is a lack of balance between work and private life. LÄS MER

 4. 4. Utmattningssyndrom och skyddsfaktorer hos sjuksköterskor relaterad till arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eleonora Lawrence; [2022]
  Nyckelord :Burnout syndrome; work environment; protective factors; stress; resilience; Utmattningssyndrom; arbetsmiljö; skyddsfaktorer; stress; motståndskraft;

  Sammanfattning : Introduktion: Stress och utmattning är ett stort folkhälsoproblem inom hälso- och sjukvårdsyrken generellt och särskilt drabbade är de inom sjuksköterskeyrket. Detta problem har ökat markant de senaste åren och lett till långtidssjukskrivningar. Stress och arbetsbelastningen anses enligt forskning orsaka utmattningssyndrom. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefers upplevelse av deras yrkesroll inom en byråkratisk organisation : med särskild fokus på krav, kontroll och stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lyta Blerina; Patel Radhika; [2022]
  Nyckelord :Middle managers; requirements; demand; support; room for maneuver; Mellanchef; krav; kontroll; stöd; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Fokus för den kvalitativa studien är att undersöka mellanchefers upplevelse inom vård och omsorg i en byråkratisk organisation med särskild fokus på krav, kontroll och stöd. Vi har intervjuat 8 enhetschefer som jobbar inom en byråkratisk organisation, respondenterna har svarat på frågor gällande vilka upplevelser de har kring deras arbetssituation. LÄS MER