Sökning: "faunapassage"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet faunapassage.

 1. 1. Planeringen av de svenska ekodukterna : En utredande fallstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jesper Nyman; [2021]
  Nyckelord :fysisk planering; planering; ekodukt; faunapassage; fauna; vägplan; översiktsplan;

  Sammanfattning : Ekodukter ses som en lösning på vägarnas barriäreffekter för faunan. Genom att minska viltolyckor och fragmenteringen av djurens habitat, blir vägarna säkrare och naturen mer sammankopplad. Dock är planeringen av ekodukterna viktig för att optimera djurens användning av dessa. LÄS MER

 2. 2. Känslig miljö under stor infrastruktur : en studie och gestaltningsförslag för Gömmarravinen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :konnektivitet; faunapassage; infrastruktur; ljudmaskering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att gestalta utifrån en plats förutsättningar, behov och framtidsplaner, allt detta i en svår trafikmiljö. Med målsättningen att stärka konnektiviteten, alltså kopplingarna mellan landområden, resulterar arbetet både i en studie och ett gestaltningsförslag. LÄS MER

 3. 3. Hur utvärderas faunapassager? - En litteraturstudie om säkra passager för djur över vägar och hur de utvärderas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Schrödl; [2018]
  Nyckelord :vägar; habitatfragmentering; barriäreffekt; isolering; viltolyckor; djurpassage; faunapassage; wildlife crossing; utvärdera; användning; förflyttning; beteende; genflöde; genvariation; Population Viability analysis; kamera; spåranalys; telemetri; Passive Integrated Transponder; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Habitat fragmentation is a common problem in relation with road infrastructure which leads to mortality, isolation of animal populations, and has a negative effect on biodiversity. Animal crossings have been implemented in many countries and are a useful tool to mitigate these problems but they are expensive to build. LÄS MER

 4. 4. Att restaurera, fylla igen eller bygga om – det är frågan : En fallstudie av Forshagakanalen för att belysa hanteringen av miljö- och utvecklingsmål i kommunala projekt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Ida-Lis Rundin; [2016]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; kommunala projekt; Forshagakanalen; miljörättvisa; utvecklingsteori; vattendirektivet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att jämföra miljö- och utvecklingsmål i kommunala projekt. Samt hur dessa ställs mot varandra. Fokus ligger på att se hur hållbar utvecklings tre pelare; ekonomisk-, ekologisk- och social utveckling vägs mot varandra. För att besvara detta görs en fallstudie på Forshagakanalen. LÄS MER

 5. 5. Småskalig vattenkraft vid Olofsfors bruksmuseum : Med faunapassage

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Albin Fahlén; [2013]
  Nyckelord :Vattenkraft; Faunapassage;

  Sammanfattning : In Sweden there are 1894 small-scale hydropower plants in operation, which together generate 4.3 TWh of electricity per year according to Swedish hydropower compound (SVKF, 2011). This corresponds to the annual consumption of about 860,000 Swedish households (based on an annual consumption of 5000 kWh). LÄS MER