Sökning: "fear of crime"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden fear of crime.

 1. 1. Safety in pedestrian tunnels. An interview study of elderly women and urban planners.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Louise Ringeby; [2023-02-03]
  Nyckelord :safety; fear of crime; pedestrian tunnels; elderly; urban planning; walking interviews; vulnerable areas;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. FROM OUTBREAK TO OUTRAGE : Unveiling the Impact of COVID-19 on Racist and Xenophobic Hate Crimes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Sophie Opdam; [2023]
  Nyckelord :hate crimes; racism; xenophobia; framing; inter-group violence; COVID-19;

  Sammanfattning : This thesis examines the impact of the COVID-19 pandemic on racist and xenophobic hate crimes. I argue that perceived threat and strain generated by the pandemic trigger negative emotions such as fear, frustration and anger. LÄS MER

 3. 3. ”Man vill ju inte bli skadad på äldre dar” : - Kvalitativ studie om upplevelser av otrygghet och oro över brottslighet hos personer över 55 år

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Sortelius; Sanna Storm; [2023]
  Nyckelord :elderly; feeling safe; feeling unsafe; fear of crime; the ideal victim; äldre; trygghet; otrygghet; oro över brottslighet; det idealiska offret;

  Sammanfattning : Över 50% av den äldre hälften av befolkningen i Sverige är oroliga över brottslighet i samhället. Många känner sig dessutom otrygga. Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen och förståelsen för hur stigande ålder påverkar otrygghet och oro över brottslighet. LÄS MER

 4. 4. Vägen ut ur gängkriminalitet : En studie om vägen ut ur gängkriminalitet och vilka faktorer som varit avgörande och upplevelsen av befintliga och saknade stödinsatser “Ju mer distans man får till det förflutna, desto mer växer det nya”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Sadaf Jaoshan; Felicia Rosales Stenbäck; [2023]
  Nyckelord :gang crime; gang member; way out; push- and pull-factors; social bonds; societal interventions.; gängkriminalitet; gängmedlemmar; vägen ut; push- och pull-faktorer; sociala band; samhälleliga stödinsatser.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur gängmedlemmar lyckats lämna sitt gäng. Denna kvalitativa studie undersöker fyra gängmedlemmars personliga resa ut ur sina respektive gäng, och hur de upplevde samhällsinsatser och ibland bristen på dem. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av otrygghet och rädsla för brott blandinvånare i Södertälje : En kvalitativ studie om individers upplevelse av otrygghet och rädsla för brott iSödertälje

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Alex Shmouni; [2023]
  Nyckelord :Safety and insecurity; fear of crime; Södertälje; collective efficacy; trust; police; justice system.; Trygghet och otrygghet; rädsla för brott; Södertälje; kollektiv förmåga; tillit; polis; rättssystem.;

  Sammanfattning : This study has conducted eight semi-structured interviews and a thematic analysis to investigate how collective efficacy affects trust in the police, the justice system, and the location of Södertälje, as well as how this, in turn, influences residents' experiences of safety and insecurity. The research design was qualitative and inductive, and the theory of collective efficacy was applied to explain the respondents' experiences. LÄS MER