Sökning: "feedback av chefen"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden feedback av chefen.

 1. 1. Medarbetares lärande ur ett chefsperspektiv : Hur skapar chefer förutsättningar för medarbetares lärande?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emilia Ehn; Lisa Westring; [2019]
  Nyckelord :Lärande; organisation; lärmiljö; medarbetare; chef;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer skapar förutsättningar för att främja en lärmiljö som bidrar till medarbetares lärande. Studiens utgångspunkt baserades på Illeris (2004) teori om lärande i arbetslivet samt tidigare forskning kring problemområdet, lärmiljö. LÄS MER

 2. 2. Sociala relationer i dagligvaruhandeln : En kvalitativ studie om det sociala samspelet mellan mellanchefer och medarbetare och förtroende i relationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emina Mujezinovic; Gazlinda Fetahu; [2019]
  Nyckelord :social relationships; grocery retail; employees; middle managers; LMX; trust; sociala relationer; dagligvaruhandeln; medarbetare; mellanchefer; LMX; förtroende;

  Sammanfattning : The background to this study is the high employee turnover that prevails in the grocery retail. The personnel management in the organisation is considered to have the opportunity to influence the employee turnover and the possibility of influence varies depending on the position. LÄS MER

 3. 3. Feedback i chefens kommunikation – principer och praktik. En studie av ett chefsverktyg för kommunikativa ledare och upplevd feedback bland undersköterskor på ett äldreboende i Göteborg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Viktoria Fimmerstad; [2018-10-29]
  Nyckelord :kommunikativt ledarskap; feedback; organisationskommunikation; äldreomsorgen; diskursivt ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur kommunikationen mellan enhetschef och undersköterskor på ett äldreboende relaterar till Göteborgs Stads chefsverktyg Feedbackverktyget, samt vilken slags feedback som upplevs av personal på äldreboendet och hur kunskapen om detta kan bidra till justeringar av chefsverktyget för att vara funktionellt för ett äldreboende.Teori: Diskursivt ledarskap som utgår ifrån att medarbetare och ledare skapar och återskapar ledarskapet genom samspel och kommunikation i vardagen. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas medarbetarskap av distansledarskap : En kvalitativ studie om distansledarskapets påverkan på medarbetarnas engagemang och meningsfullhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elliot Fransson; Oscar Hagström; [2018]
  Nyckelord :Distance leadership; followership; digitization; communication; commitment; meaningfulness; Distansledarskap; medarbetarskap; digitalisering; kommunikation; medarbetarskapshjulet; engagemang; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har medfört betydande förändringar de senaste decennierna för hur kommunikation sker inom organisationer. Digitala kommunikationsmedier medför att organisationens medlemmar inte längre begränsas av att fysiskt närvara på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarsamtal - Ett kafferep eller någonting nödvändigt? En fallstudie om uppfattningen av medarbetarsamtal i eventföretaget Got Event

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Näslund; Rebecka Pettersson; [2017-08-30]
  Nyckelord :medarbetarsamtal; kommunikation; isomorfism; hierarki; feedback;

  Sammanfattning : Medarbetarsamtal kan ses som en självklarhet i dagens organisationer och även som ett braverktyg för att behålla och utveckla sin befintliga personal. Samtidigt sker det idag en ständig diskussion i organisationer kring dessa samtal. LÄS MER