Sökning: "feedback och nyckelstrategier."

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden feedback och nyckelstrategier..

 1. 1. Formativ bedömning för lärande : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa arbetar formativt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Edis Aliskovic; [2019]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bedömning för lärande; feedback; nyckelstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om idrott och hälsa lärares upplevelse av att arbeta med formativ bedömning. Studien utgår ifrån följade frågeställningar: Hur beskriver lärarna begreppet formativ bedömning? Hur tillämpar lärarna formativ bedömning i sin undervisning?  För att få svar på frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer med sju stycken idrott och hälsa lärare för årskurs 7-9. LÄS MER

 2. 2. Lärande - en socioekonomisk fråga eller inte?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Rosenqvist; Carola Perry; [2019]
  Nyckelord :Nyckelstrategier; Formativ bedömning; Feedback; Socioekonomiska förutsättningar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete problematiserar hur lärare kan synliggöra lärandemålen i matematik i sin undervisning på två skolor med skilda socioekonomiska förutsättningar. Idén uppkom då vi på utbildningen jämförde hur olika förutsättningar lärare kan ha på våra skolor och hur detta påverkar elevernas måluppfyllelse. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning i matematikundervisningen : En kvalitativ studie om F-3 lärares arbete med formativ bedömning i matematikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elizabeth Jonsson; Ellen Hamrelius; [2018]
  Nyckelord :Formativ bedömning; nyckelstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare anser är nyckelstrategier för att tillämpa formativ bedömning i matematikundervisning. För att studera detta användes semistrukturerade intervjuer samt enkät som metod. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar lärare med formativ bedömning inom Idrott och hälsa? : En studie om formativ bedömning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; Stefan Viklund; [2018]
  Nyckelord :Orientering; lärandeprocesser; feedback och nyckelstrategier.;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att det finns en utmaning med att arbeta med formativ bedömning inom skolämnet Idrott och hälsa. Syftet med studien är att undersöka hur Idrott och hälsa-lärare i grundskolan arbetar med formativ bedömning i sin undervisning utifrån Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan formativ bedömning i skrivprocessen och elever i skrivsvårigheterSambandet mellan formativ bedömning i skrivprocessen och elever i skrivsvårigheterEn kvalitativ intervjustudie av några lärares erfarenheter och arbetssätt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anneli Persson; Susanne Roos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Syftet med vår studie var att undersöka på vilket sätt några svensklärare på högstadiet arbetar med och vilken erfarenhet de har av formativ bedömning i skrivprocessen avseende elever i skrivsvårigheter.Teori: Studiens teoretiska ramverk utgörs av formativ bedömningsteori. LÄS MER