Sökning: "feeding and eating disorders of childhood"

Hittade 1 uppsats innehållade orden feeding and eating disorders of childhood.

  1. 1. SpecialBVC : En hjälp för barn och föräldrar vid uppfödningsproblem?

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Ulrika Lindahl; [2016]
    Nyckelord :child health services; feeding and eating disorders of childhood; social environment; socioeconomic factors; Barnhälsovård; uppfödningsproblem; psykosocial deprivation; uppväxtmiljö.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Upp till 25 % av alla barn har någon gång under uppväxten någon typ av uppfödningsproblem.  Begreppet uppfödningsproblem brukar innefatta någon form av svårighet med att suga, tugga och svälja och delas ofta in i olika kategorier beroende på symtombild eller tänkt orsak. LÄS MER