Sökning: "fel"

Visar resultat 1 - 5 av 3661 uppsatser innehållade ordet fel.

 1. 1. Förväntningar på revisorn : - Finns det ett förväntningsgap mellan revisorer och myndigheter,utifrån revisorns perspektiv?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kristena Samouie; Ornina Gergeo; Debora Marouki; [2023]
  Nyckelord :Expectation gap; financial irregularities; stakeholder theory; audit; regulators; Förväntningsgap; ekonomiska oegentligheter; intressentteori; revision; tillsynsmyndigheter;

  Sammanfattning : Datum: [2023-01-11]Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 hpAkademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens UniversitetFörfattare: Debora Marouki Kristena Samouie Ornina Gergeo[00/03/29] [99/03/13] [01/03/31]Titel: Förväntningar på revisorn - Finns det ett förväntningsgap mellanrevisorer och myndigheter, utifrån revisorns perspektiv?Handledare: Oksana FeicherNyckelord: Förväntningsgap, ekonomiska oegentligheter, intressentteori, revision,tillsynsmyndigheter.Forskningsfrågor: Förekommer det ett förväntningsgap mellan revisorer och myndighetervid upptäckandet av ekonomiska oegentligheter?Hur kan förväntningsgapet minka utifrån revisorns perspektiv?Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka myndigheternas förväntningar pårevisorn vid upptäckandet av ekonomiska oegentligheter. LÄS MER

 2. 2. Konsten att lämna patienten hemma

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :David Nelandersson; [2023]
  Nyckelord :“lämna hemma”; “ambulanssjuksköterska”; “systematisk litteraturstudie”; “kvalitativ innehållsanalys”; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Antal uppdrag ambulansen utför ökar markant, så även de uppdrag som slutar i att patienten kvarstannar i hemmet. Personer som kvarstannar i hemmet löper större risk för vårdskador än de som transporteras till sjukhus och ambulanssjuksköterskor känner en stor rädsla inför att ta ett sådant beslut. LÄS MER

 3. 3. Rättspsykiatrisk vård - en livstidsdom?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rossana Dinamarca; [2023]
  Nyckelord :Rättspsykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Om en person lider av en allvarlig psykisk störning och begår ett brott, för vilket påföljden inte kan stanna vid böter, kan rätten besluta att personen ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Om den brottsliga gärningen begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, får rätten besluta att den rättspsykiatriska vården ska vara förenad med särskild utskrivningsprövning. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att genomgå dagkirurgi och vårdas på dagkirurgisk avdelning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Larsson; Isabelle Ek; [2023]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; dagkirurgi; omvårdnad; litteraturstudie; patienter.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Dagkirurgi innebär att patienten anländer till sjukhuset samma dag som operationen och återvänder hem inom 24 timmar efter operationen. Ungefär 70% av alla operationer som utförs i västländerna utförs som dagkirurgi. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av koffein på mental uthållighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jonathan Bendz; Edvin de Fine Licht; [2023]
  Nyckelord :Sustained attention; Vigilance; Caffeine; SART; Withdrawal reversal; Mental uthållighet; Vigilans; Koffein; SART; Withdrawal reversal;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte var att undersöka effekten av koffeinintag på mental uthållighet. Hypotesen var att koffein skulle förbättra mental uthållighet på ett statistiskt signifikant vis. 34 individer rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. LÄS MER