Sökning: "felavhjälpande"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet felavhjälpande.

 1. 1. Åtkomst och återställande vid fel i entreprenaden : ett entreprenadrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tony Löflund; [2022]
  Nyckelord :entreprenad; åtkomst; åtkomstarbeten; återställande; återställandearbeten; fel; avhjälpande; felavhjälpande; självhjälp;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utreda förutsättningarna kring åtkomst- och återställandeåtgärder inom ramen för ett felavhjälpande. Uppsatsen avser att till-skapa en bild på grundval av den svenska rätten, dels i fråga om entreprenörens skyldighet att låta utföra åtkomst- och återställandearbeten, dels avseende bestäl-larens rätt att låta utföra motsvarande avhjälpandeåtgärder på entreprenörens be-kostnad. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning med fokus på ventilation : En fallstudie som undersöker underhåll och dess inverkan på fastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jenny Ehn; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning; Energieffektivisering; Underhåll;

  Sammanfattning : För att kunna reducera de effekter som klimatförändringarna orsakar behöver energisystemen effektiviseras. Eftersom fastighetsbeståndet idag mestadels består av äldre byggnader, blir renoveringar och effektiviseringar viktiga för att kunna få ner energianvändningen. LÄS MER

 3. 3. Felavhjälpande vid en totalentreprenad - Om ansvarsfördelningen avseende felavhjälpande vid en totalentreprenad med ABT som avtalsinnehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Sjöström Bjälkander; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; private law; avtalsrätt; entreprenadrätt; standardavtal; construction law; ABT 06; felavhjälpandeskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Omfattningen av felavhjälpandeskyldigheten i ABT 06, det entreprenadavtal som reglerar totalentreprenader, framkommer inte av bestämmelserna i ABT 06. Det framkommer inte heller om det finns någon begränsning av det ekonomiska ansvaret för avhjälpande. I ett fall från 2018 (NJA 2018 s. LÄS MER

 4. 4. Självrisk vid driftupphandling : En fallstudie om entreprenörens konstnadsansvar, självrisk, vid felavhjälpande underhållsåtgärder

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jessie Fuhr; Ester Laaksonen; [2014]
  Nyckelord :public procurers; operating contractor; deductible; cost responsibility; property management; outsourcing; Aff; contracts for property management; corrective maintenance; plannes maintenance; operation; oversight and management; offentlig beställare; driftentreprenör; självrisk; kostnadsansvar; fastighetsförvaltning; outsourcing; Aff; avtal för fastighetsförvaltning; felavhjälpande underhåll; planerat underhåll; drift; tillsyn och skötsel;

  Sammanfattning : Sedan outsourcing blev vanligare på den svenska marknaden har det även blivit vanligt att i förvaltning upphandla sin drift i konkurrens. I ett mycket tidigt skede uppmärksammandes en problematik med samarbetet mellan beställare och driftentreprenör som innebar att fakturahanteringen mellan parterna var omfattande och tidkrävande. LÄS MER