Sökning: "felexpediering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet felexpediering.

  1. 1. Det värsta som kan hända : en studie om lex Maria-anmälda felexpedieringar på svenska apotek

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Fredrik Åberg; [2017]
    Nyckelord :pharmacy; dispensing error; prescribing error; patient safety; apotek; felexpediering; lex maria; IVO; förskrivarfel; patientsäkerhet; vårdskada;

    Sammanfattning : Det har gjorts forskning kring felexpedieringar på apotek, om deras typer, bakomliggande orsaker och potentiella åtgärder mot dem. En svensk författning, kallad lex Maria, säger att alla händelser som orsakat eller hade kunnat orsaka allvarliga vårdskador skall utredas av vårdgivaren och anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). LÄS MER