Sökning: "feltyper"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet feltyper.

 1. 1. Hur räknar du 62 – 38? : En undersökning om elevers subtraktionsberäkningar i årskurs 2 och 3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Helena Widegren; [2020]
  Nyckelord :Beräkningsstrategi; feltyp; skriftliga räknemetoder; subtraktion; årskurs 2–3;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för elevers tankegångar vid subtraktions-beräkningar av tvåsiffriga och tresiffriga tal där utgångspunkten är elevers val av metoder och strategier. Vidare identifieras svårigheter elever möter vid subtraktion. LÄS MER

 2. 2. ”Frågan är om eleven i huvudsak följer skriftspråkets normer?” : Sve-lärares bedömning av sva-elevers ”språk och stil” i det nationella provets delprov C i svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Anna Björnheden; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska; gymnasieskolan; bedömning; språksyn; sva-diskurs;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur svensklärare bedömer samt hur de resonerar kring sva-elevers språk och stil i det nationella provets skriftliga delprov på gymnasiet. Följande två frågeställningar har ställts: Hur bedömer sve-lärare sva-elevers texter utifrån kriteriet “språk och stil” - individuellt och i en sambedömning? Hur resonerar bedömarna? Utgångspunkten har varit att gruppindelning av elever med ett andraspråk är svårt och att det finns olika inriktningar eller diskurser (Hedman & Magnusson, 2018) inom forskningsfältet svenska som andraspråk som har olika lösningar på hur ämnet skall organiseras. LÄS MER

 3. 3. ”Frågan är om eleven i huvudsak följerskriftspråkets normer?” : Sve-lärares bedömning av sva-elevers ”språk och stil” i det nationella provets delprov C i svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Anna Björnheden; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska; gymnasieskolan; bedömning; språksyn; sva-diskurs;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur svensklärare bedömer samt hur de resonerar kring sva-elevers språk och stil i det nationella provets skriftliga delprov på gymnasiet. Följande två frågeställningar har ställts: Hur bedömer sve-lärare sva-elevers texter utifrån kriteriet “språk och stil” - individuellt och i en sambedömning? Hur resonerar bedömarna? Utgångspunkten har varit att gruppindelning av elever med ett andraspråk är svårt och att det finns olika inriktningar eller diskurser (Hedman & Magnusson, 2018) inom forskningsfältet svenska som andraspråk som har olika lösningar på hur ämnet skall organiseras. LÄS MER

 4. 4. Översättning av bedömningsformuläret NeoEAT Breastfeeding

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Hanna Eriksson; Michaela Garzon Hagerius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Att tidigt bedöma barn som riskerar att utveckla matningssvårigheter och att ge insatser som underlättar matning, är avgörande för att optimera nutrition och utveckling av oralmotorisk förmåga samt förebygger långvariga matningssvårigheter. Neonatal Eating Assessment Tool - Breastfeeding (NeoEAT Breastfeeding) är ett validerat och normerat heltäckande formulär avsett att användas för bedömning av matningssvårigheter vid amning hos friska och sjuka spädbarn i åldrarna 0–7 månader. LÄS MER

 5. 5. A Novel SLAM Quality Evaluation Method

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Caesar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles have grown into a hot topic in both research and industry. For a vehicle to be able to run autonomously, it needs several different types of systems to function properly. One of the most important of them is simultaneous localization and mapping (SLAM). LÄS MER