Sökning: "female shareholders"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden female shareholders.

 1. 1. Gender composition on the board of directors and firm performance

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jonna Tillenius; Marianne Lango; [2018]
  Nyckelord :Board of directors; Gender diversity; Gender quota; Firm value; Financial performance; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if it exists a relationship between gender diversity on the board of directors and firm performance and to answer if a legislated gender quota for corporate boards would affect the performance of Swedish public firms. The approach in this study is quantitative and conducted on 48 large cap companies listed on Nasdaq OMX Stockholm, during the time period 2007-2016. LÄS MER

 2. 2. Bolagsstyrningsprincip - Hur ska kakan delas mellan aktieägare och andra intressenter? : En komparativ studie om ägarstruktur och styrelsens påverkan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Chunhua Wang; Linda Johansson; [2017]
  Nyckelord :Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Styrelsesammansättning; Aktieägarteori; Intressentteori; Institutionella skillnader; China; Sverige;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Ska ett företags verksamhet drivas för att maximera aktieägarvärde eller tillgodose alla intressenters intressen är en fråga som varit fokus för mycket forskning. Många forskare har undersökt vad som påverkar valet av bolagsstyrningsprincip, där ägarstruktur och styrelsesammansättning har lyfts fram som betydande faktorer. LÄS MER

 3. 3. Om man går före (i) kön : En studie om könsdiversifiering i bolagsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Jakobsson; Emma Eklund; [2017]
  Nyckelord :Gender diversity; corporate boards; Tobins Q ratio; legitimacy; female sharehold; Könsdiversifiering; bolagsstyrelser; Tobins Q; legitimitet; kvinnligt aktieägande;

  Sammanfattning : Andelen kvinnlig representation i bolagsstyrelser har ökat sedan ett decennium tillbaka vilket rangordnar Sverige som ett av de länder i Europa med högst andel kvinnor i bolagsstyrelserna. Trots positiv utveckling är kvinnor fortfarande underrepresenterade i förhållande till det lagstiftade förslag som den svenska regeringen arbetat fram som förordar att kvinnor ska representeras till 40 procent i bolagsstyrelserna. LÄS MER

 4. 4. Årsredovisningars läsbarhet relaterat till företagens finansiella prestationer samt styrelsesammansättning : en kvantitativ studie av svenska företags årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Elvelind; Madelene Östlund; [2016]
  Nyckelord :Readability; Annual report; Earnings; Net income; Board structure; Läsbarhet; Årsredovisning; Lönsamhet; Resultat; Styrelsesammansättning;

  Sammanfattning : Syfte: Årsredovisningar är ett av de viktigaste informationsdokumenten som börsnoterade företag ger ut till sina aktieägare, läsbarheten i dessa blir således viktig. Det finns incitament för chefer inom företagen att vilja mörka sämre prestationer för egen vinning. LÄS MER

 5. 5. "Att följa eller inte följa" : - en studie av avvikelser från svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Josefin Andersson; Linn Burman; [2016]
  Nyckelord :Svensk kod för bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bolagsstyrning syftar till att säkerställa att företag drivs i aktieägarnas intresse samt att skapa ett förtroende för näringslivet. Svensk kod för bolagsstyrning är en del av detta då den kompletterar aktiebolagslagen och andra offentliga regelverk genom att ställa högre krav på hur bolagen ska agera jämfört med lagens minimikrav. LÄS MER