Sökning: "femfaktormodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet femfaktormodellen.

 1. 1. Personlighet och arbetsrelaterad utmattning : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Work-related fatigue; personality; the five-factor model; the Big Five; Arbetsrelaterad utmattning; personlighet; femfaktormodellen; Big Five;

  Sammanfattning : Mental illness as a part of work-related fatigue may in some cases lead to longperiods of sick leave. This in turn often has major consequences for the individual, the workorganisation and the society. Present study examines the relationship between personality andwork-related fatigue. LÄS MER

 2. 2. Personlighet och stresshantering: Finns det något samband? : En kvantitativ studie om sambandet mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emma Björnsson; Sabina Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :The five-factor model; personality traits; coping; coping strategies; stress; Femfaktormodellen; personlighetsegenskaper; coping; copingstrategier; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det fanns några samband mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige, samt vilka personlighetsegenskaper som relaterade till de olika copingstrategierna. Genom att använda kvantitativ metod konstruerades ett enkätformulär som publicerades i olika grupper på Facebook. LÄS MER

 3. 3. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
  Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

 4. 4. Olika personlighetstyper inom revisionsbranschen : Vad karaktäriserar revisorer i början på 2020- talet?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emmy Eriksson; Veronika Sawicki; [2020]
  Nyckelord :femfaktormodellen; personlighetsdrag; revisorer; motivationsfaktorer; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva vad som karaktäriserar revisorer i början på 2020- talet. Tidigare forskning har undersökt revisorers arbetssätt, stereotyper och hur individers personligheter skiljer sig åt utifrån olika motivationsfaktorer samt femfaktormodellen. LÄS MER

 5. 5. Relationen Mellan Personlighetsdrag och Ensamhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Gabriel Bolinder Skånfors; Samuel Ågren; [2020]
  Nyckelord :The Big Five; loneliness; UCLA; Neuroticism; Extraversion; Kindling Hypothesis; Femfaktormodellen; Ensamhet; UCLA; Neuroticism; Extraversion; Kindling-hypotesen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan personlighetsdrag och ensamhet enligt definitionen av femfaktormodellen, och bringa klarhet i om denna association beror på könstillhörighet eller invandrarstatus. För att beskriva sambandet mellan personlighetsdrag och ensamhet har Kindling-hypotesen anammats. LÄS MER