Sökning: "feministisk analysmodell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden feministisk analysmodell.

 1. 1. Varför sjönk stödet för feministiskt initiativ i riksdagsvalet 2018? : En studie av feministiskt initiativs väljare 2014–2018

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paula Savina; [2019]
  Nyckelord :Feministiskt Initiativ; FI; väljare; politisk psykologi; personliga värderingar; politisk kontext; partiutveckling; partikonkurrens; riksdagsvalet 2014; riksdagsvalet 2018; intervju;

  Sammanfattning : Forskningen om nya partier har främst fokuserat på partier som lyckats ta sig in i riksdagen. Denna uppsats kommer därför att fokusera på Feministiskt Initiativ (FI), ett parti som varit nära att komma in i riksdagen. I riksdagsvalet 2014 fick partiet 3,12 % av rösterna. I nästkommande riksdagsval fick de endast 0,46 %. LÄS MER

 2. 2. BLÅTT BLOD – DÅ SÅG MENSAKTIVISTERNA RÖTT - En multimodal kritisk diskursanalys av mensaktivism på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erika Nordbring; Julia Ekman; [2018-09-12]
  Nyckelord :mens; mensaktivism; nätaktivism; Instagram; menskonst; tabu;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur svenska mensaktivistiska inlägg på Instagram i både text och bild utmanar rådande samhällsstrukturer och normer kring mens.Teori: Den tidigare forskningen består främst av forskning om feministisk och digital aktivism samt menstruationsforskning i samhällelig kontext. LÄS MER

 3. 3. Matematik, för vem? : En studie om interaktion mellan lärare och elever samt elevers uppfattning om matematik och vem som är matematisk sett ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sarah Algotsson; Ellen Uusitalo; [2018]
  Nyckelord :Symbolisk interaktionism; diskursanalys; feministisk teori; genus; matematik; matematisk.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att försöka synliggöra lärares interaktion med flickor och pojkar i en matematikundervisningssituation genom att observera interaktionen som sker mellan lärare-flickor och lärare-pojkar med syfte att synliggöra likheter och skillnader i interaktionen. Studien syftar även till att försöka synliggöra hur flickor och pojkar talar om matematik och om någon som är matematisk genom att intervjua elever och ställa det i relation till hur eleverna talar om sig själva som matematiker. LÄS MER

 4. 4. Offer för delaktighet, ansvar, rättigheter och omsorg? : En diskurspsykologisk studie om det våldsutsatta barnets konstruktion

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jill Hussein; Helen Persson; [2017]
  Nyckelord :Socialkonstruktionism; diskurspsykologi; barn; våld i nära relationer; pappa; mamma; genus; rättigheter; SOU-rapporter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera den språkliga konstruktionen av det våldsutsatta barnet utifrån SOU-rapporter (statens offentliga utredningar). Som teoretiska och metodologiska utgångspunkter har vi utgått ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi. Därtill har vi integrerat feministisk teoribildning med betoning på genus. LÄS MER

 5. 5. Xena krigarprinsessan : En feministisk analys av våldsamma kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Amelie Dahlin; [2012]
  Nyckelord :feminism; populärkultur; amason; våld; Xena: Warrior Princess;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur karaktären Xena i tv-serien Xena krigarprinsessan (Xena: Warrior Princess) är visuellt gestaltad och vad det innebär. Syftet är att undersöka vilka värderingar som speglas i utformningen av krigarprinsessan. LÄS MER