Sökning: "fenomen i dagens samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden fenomen i dagens samhälle.

 1. 1. Coulomb drag in parallel nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :David Dai; [2020]
  Nyckelord :Coulomb drag; nanowire; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this project the transport phenomenon Coulomb drag is studied in a 1D system comprised of two nanowires in parallel. Specifically, a driving current across the active wire generated a drag current in the passive wire, and we studied how Coulomb drag influenced both the driving and drag currents. LÄS MER

 2. 2. Varför sprängdes det? En analys av svenska dagstidningars rapportering av kausaliteter bakom terrorbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adrian Bohman Karlholm; [2020]
  Nyckelord :terror; kausalitet; dagstidning; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningen vill öka kunskapen om svenska dagstidningars rapportering av terrorbrott och vilka kausaliteter som svenska dagstidningar lyfter fram som förklaringar till terrorbrott i sin nyhetsrapportering. Frågeställningar: 1: Vilka kausaliteter har de svenska dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet lyft fram i sin nyhetsrapportering av de terrorbrott som skedde i: ● Utöya i Norge 2011 ● Newtown i USA 2012 ● Kuwait City i Kuwait 2015 2: Vilken förståelse av terrorbrott som fenomen bidrar svenska dagstidningar till att skapa med sin nyhetsrapportering av dessa händelser? 3: Hur kan man använda geografisk och kulturell närhet/distans för att förstå rapportering av terrorbrott inom svenska dagstidningar?  Metod och material: Undersökningen använder en kvantitativ innehållsanalys av svenska dagstidningars rapportering av tre olika fall av terrorbrott. LÄS MER

 3. 3. Motståndets ansikte

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maja Laier; Sofie Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Förändringsarbete; motstånd; organisationsförändring; organisationsbeteende; resistance to change;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar är vanliga fenomen inom dagens organisationer och förändringarna skapar ofta stort engagemang hos medarbetare, inte sällan leder organisationsförändringar till motstånd. Forskningen som finns idag domineras av synen på individen samt chefernas roll och möjlighet till att påverka motståndet och behandlar således inte de anställdas motstånd som ett relationellt fenomen. LÄS MER

 4. 4. Digital platsmarknadsföring - en fallstudie av Kils kommun digitala platsmarknadsföring : Place marketing - a case study of Kils kommun digital place marketing

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rebecca Nerman; Christer Fredholm; [2020]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; digitala kanaler; demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Kils kommun använder sig av digitala kanaler i ett platsmarknadsföringssyfte. Intresset för undersökningen grundas i hur marknadsföring av platsen blir av allt större vikt för mindre kommuners överlevnad, som en konsekvens av den ökade urbaniseringen. LÄS MER

 5. 5. “Digitalisering, en riskfaktor för arbetsrelaterad stress”. En kvalitativ studie om hur ledarskap kan appliceras i organisationer för att motverka arbetsrelaterad stress i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Lorentzon; Nike Lindau; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är psykisk ohälsa ett stort samhällsproblem och har stor påverkan på mångaföretag. Idag är det “häftigt” att vara upptagen och tillgänglig, vilket är någonting som har gett stor påverkan på människors hälsa. LÄS MER