Sökning: "fenomenografi observation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fenomenografi observation.

 1. 1. De yngsta barnens språkutveckling relaterat till vattnets faser : En observationsstudie om hur barns språk kopplat till vattnets aggregationsformer kan förändras genom aktiviteter relaterade till lärandeobjektet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Filippa Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Pre-school; chemistry; language development; Förskola; kemi; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns uppfattning och språkliga förändringar när de får undersöka vattnets faser. Examensarbetet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet tillsammans med fenomenografi och grundas på kvalitativa observationer av två olika barngrupper som genomfört experiment och reflektionssamtal ledda av en förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Vad är kunskap i musik? : en studie om musiklärares didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Birgit Mathea Hustad; [2018]
  Nyckelord :Musikdidaktik; musikundervisning; grundskolor; fenomenografi; undervisningsinnehåll; musikkunskap; musiklärare; styrdokument.;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete söker efter musiklärares uppfattningar om grundskolans obligatoriska musikundervisning – att undersöka hur musiklärare samtalar kring val av ämnesinnehåll och härleda kvalitetsuppfattningar, samt relatera dessa till en didaktisk kontext. Musiklärares vardag består av en mängd val. LÄS MER

 3. 3. Sångelevers uppfattningar om kroppens stödarbete vid sång : En fenomenografisk studie sammanställd genom intervjuer och observationer av sångelever på gymnasiets estetiska program.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefine Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Stöd; sångundervisning; fenomenografi; uppfattning; variation;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att presentera uppfattningar om stöd hos sångelever på gymnasiets estiska program. En fenomenografisk forskningsansats har tillämpats eftersom denna riktar sig till att söka reda på andra människors uppfattningar av fenomen i omvärlden. LÄS MER

 4. 4. Elevers uppfattning av tallinjen i Vektor : En observation och fokusgruppsintervju av elevers uppfattning och betydelse av tallinjen i Vektor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Sofi Karlsson; [2018]
  Nyckelord :number line; phenomenological; Vektor; mathematics; pupils; tallinje; fenomenografi; Vektor; matematik; elever;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den mångkulturella förskolans möjligheter : Om uppfattningar pedagoger kan ha av mångkultur och "det svenska som norm" i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Emma Stark; [2015]
  Nyckelord :fenomenografi; interkulturalitet; institutionellt perspektiv; mångkulturell; pedagoger;

  Sammanfattning : Utifrån en fenomenografisk ansats intervjuades sex pedagoger. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan kan uppfatta den mångkulturella förskolan och det ”svenska” som norm och deras uppfattning av att främja ett interkulturellt förhållningssätt. LÄS MER