Sökning: "fenomenografisk fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden fenomenografisk fallstudie.

 1. 1. Komplexitet i samverkan -En studie om specialpedagogens roll som en del av ett tvärprofessionellt team riktat mot förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Ottosson; Maia Appelfeldt; [2019]
  Nyckelord :organisation; profession; samverkan; specialpedagogens roll; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : *Sammanfattning/Abstract: Appelfeldt, Maia och Ottosson, Mia (2019). Komplexitet i samverkan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Vi ungdomar har också åsikter att säga : En fenomenografisk analys av ungdomars perspektiv på delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Susanna Holm; Klara Laago; [2018]
  Nyckelord :Participation; children’s rights; adolescents; influence; participation ladder; Sweden; delaktighet; barns rättigheter; ungdomar; samhällspåverkan; delaktighetstrappa; Sverige;

  Sammanfattning : Alla barn har enligt barnkonventionen rätten att tillåtas att fritt uttrycka sina åsikter. Därtill åligger det samhället ett ansvar att ta tillvara på de ungas engagemang och lyssna till deras synpunkter, idéer och förslag. LÄS MER

 3. 3. ”ORGANISATIONSKULTUR - DET ÄR SÅ VI GÖR SAKER OCH TING HÄR” En studie av organisationskultur utifrån ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sandra Ostanek; Yvette Palm; [2017-09-29]
  Nyckelord :fenomen; konstruktion; kultur; ledare; ledarskap; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka fenomenet organisationskultur och få en förståelse för hur ledarna beskriver och konstruerar kulturen. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter avgränsade studien och definierade förståelsen av fenomenet organisationskultur. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan : Hur uppfattar förskollärare och modersmålslärare att de stimulerar barns språkutveckling i förskolan?

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria José Vera Delgado; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; modersmålsstöd; arbetsmetoder för flerspråkighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks vilka arbetsmetoder förskollärare och modersmålslärare använder för att stödja barns språkutveckling samt hur de uppfattar undervisningsmetoderna som de använder. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ fallstudie med en fenomenografisk syn i analysen av materialet. LÄS MER

 5. 5. Konsumentens roll i varumärket : En kvalitativ fallstudie om uppfattningarna kring Systembolaget som varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Angelica Danielsson; Sara Ekberg; [2016]
  Nyckelord :Brand; Brand Identity; Brand Image; Brand Communication; Brand value; Brand building process; Varumärke; Varumärkesidentitet; Image; Varumärkeskommunikation; Varumärkesvärde; Varumärkesprocessen;

  Sammanfattning : Systembolaget är ett statligt företag som har i uppdrag att reglera alkoholkonsumtionen i Sverige. I detta ska de informera samhället om alkoholens risker, vilket förmedlas genom deras varumärke. LÄS MER