Sökning: "fenomenologi lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden fenomenologi lärare.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro : en kvalitativ studie om elevers beskrivningar av orsaker till frånvaro

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christina Arvidsson; Anette Karlsson; [2019]
  Nyckelord :schoolabsenteeism; phenomenology; skolfrånvaro; hemmasittare; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka orsaker till att elever får en problematisk frånvaro och avser att fokusera på att belysa vilka faktorer i skolan som beskrivs orsaka denna. Studiens frågeställningar är: Vad beskriver elever med problematisk skolfrånvaro som orsaken till att de har hög frånvaro? samt Vilka skolrelaterade faktorer kan kopplas till elevernas beskrivningar? Den teoretiska ansats som används i studien är fenomenologi. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens hjältar : En intervjustudie om lärares inställning gentemot digitaliseringen av skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rasmus Eidmén; Johannes Bonnevier; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; lärare; upplevelser; brister; möjligheter; intervjuer; fenomenologi.;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett digitaliserat samhälle där den digitala tekniken fortfarande är i utveckling. Tekniken är något som påverkar mångas liv och är något som används både i människors fritid och arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i grundskolans årskurser F-3 : En intervjustudie om lärares inställning till högläsning i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Erik Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; grundskola; läsning; read aloud; kvalitativ intervju; fenomenologi.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare säger sig använda högläsning som aktivitet i grundskolans årskurser F-3 samt att undersöka vilka ställningstaganden som ligger till grund för utformningen av högläsning av skönlitteratur i grundskolans årskurser F-3. De frågeställningar som legat till grund för studien är följande: o Hur anger lärare att högläsning av skönlitteratur i klassrummet utformas samt kan utformas och av vilka anledningar? o Hur anger lärare att skönlitterära verk väljs ut för högläsning i grundskolans årskurser F-3 och hur kan skönlitterära verk väljas ut? Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes och sex aktiva lärare intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Diket växer igen- en kvalitativ studie kring övergångar mellan skolformer ur skolledares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Holmström; Birgitta Påhlman; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; skolledare; särskilt stöd; övergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Holmström, Lina. Påhlman, Birgitta (2019). Diket växer igen- en kvalitativ studie kring övergångar mellan skolformer ur skolledares perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Växande geometriska mönster i skolan : En studie om undervisningsmetoder, svårigheter och utveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Ludvig Lindeberg; [2019]
  Nyckelord :växande geometriska mönster; undervisning; fenomenologi; hermeneutisk spiral;

  Sammanfattning : Studien försöker bidra med kunskap om hur lärare, med fokus på årskurs 4-6, arbetar med växande geometriska mönster i skolan. Avsikten med studien är att bidra med kunskap om vilka metoder lärare använder, vilka svårigheter de upplever med undervisningen samt hur de tror att undervisningen kan utvecklas. LÄS MER