Sökning: "fenomenologisk ansats c-uppsats"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fenomenologisk ansats c-uppsats.

  1. 1. Bara jag - En kvalitativ studie om vuxna endabarns upplevelser av att leva utan syskon

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Anneli Lindström; Marina Bergström; Minna Pelli; [2012-02-22]
    Nyckelord :Vuxna endabarn; Föreställningar; Roll; Relation; Socialt nätverk;

    Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats har varit att undersöka hur vuxna endabarn upplever sin situationav att leva som endabarnet. Vi har undersökt hur de upplevt sin roll i familjen samt hurrelationen till föräldrarna och det sociala nätverket har varit och är för närvarande. LÄS MER