Sökning: "fenomenologisk metod"

Visar resultat 1 - 5 av 465 uppsatser innehållade orden fenomenologisk metod.

 1. 1. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nathalie Nolin; Carolina Chavez Avelar; [2022]
  Nyckelord :translanguaging; Flerspråkighet; förskoleverksamheter; förskollärare; förskollärarnas inställningar; interkulturalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett interkulturellt perspektiv bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar för att främja barns flerspråkighet i förskolan. Studien använder en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats. Fyra semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra deltagande förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Den nyanställdas upplevelser av onboardingprocessen - En studie om individens förutsättningar för arbetsmotivation, lärande och samhörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kajsa Breitholtz; Linnéa Dietrichson; Carla Sandh; [2022]
  Nyckelord :onboardingprocess; motivation; lärande; samhörighet; socialisation; self-determination theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The onboarding process exists to help new employees to be introduced to the workplace, work tools, corporate culture and colleagues in a compliant and structured way. This study examined the onboarding process at a small to medium-sized company in a large city in Sweden, in relation to the employees' experiences of it. LÄS MER

 3. 3. "Men vad ska du dit å göra?" Lesbiska präster i Göteborgs stift

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nina Konnebäck; [2021-10-04]
  Nyckelord :The diocese of Gothenburg; woman priest resistance; the gay predicament; LGBT; Christian vocation; phenomenological method; Göteborgs stift; kvinnoprästmotstånd; the gay predicament; HBTQ; kallelse; fenomenologisk metod;

  Sammanfattning : The diocese of Gothenburg is one of thirteen dioceses in the Church of Sweden. The diocese carries a history of a resistance towards female priests as well as LGBT people even though the theological development has been liberal since the mid 1990’s. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogers perspektiv på handledning med lärare i årskurs F-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Gåna Abdullahresul; Vian Talusi; [2021-08-05]
  Nyckelord :handledning; specialpedagogens upplevelse; fenomenologi; specialpedagogens uppdrag; reflektion;

  Sammanfattning : AbstractHandledning är det område som studerades eftersom behovet ansågs vara stort för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan. Handledning har ökat i samhället på grund av globalisering, nätverk, media och den snabba utvecklingen som dagens informationssamhälle har gått igenom. LÄS MER

 5. 5. Förstföderskors upplevelser av att helamma i sex månader - en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Nina Berglund; Filippa Bräutigam; [2021-04-21]
  Nyckelord :amning; helamning; förstföderska; barnmorska; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: To support the natural process of breastfeeding is an important task inmidwifery. For a midwife to be able to do this she needs knowledge about all the dimensionsof breastfeeding: The biological, existential, and the cultural. To breastfeed for six months hasshown to have great health benefits for both mother and child. LÄS MER