Sökning: "fiktiv kommun"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fiktiv kommun.

 1. 1. Hur motiveras beviljade insatser inom socialt arbete? : En kvalitativ studie om en fiktiv familjs beviljade insatser i Hudiksvalls kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Susanne Bergman; Elin Larsson; [2015]
  Nyckelord :Case study; focus group; qualitative study; social work; cooperation; Vinjettstudie; fokusgrupp; kvalitativ studie; socialt arbete; samverkan;

  Sammanfattning : Research shows that people with complex social problems often require services from several different divisions and/or organizations of the social services in order to cover all of family’s needs. However, when it comes to cooperation between these divisions and/or organizations, disagreements and structural differences in addressing social problems can lead to people ‘falling through the cracks. LÄS MER

 2. 2. Information och stöd till kvinnor med lindrig utvecklingsstörning före, under och efter graviditet i Bollnäs kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ida Wängermark; Anna Sjöholm; [2014]
  Nyckelord :Föräldraskap; lindrig utvecklingsstörning; information; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån en fiktiv fallbeskrivning undersöka vilken information och vilket stöd ensamlevande kvinnor som har en lindrig utvecklingsstörning får före, under och efter en graviditet i Bollnäs kommun. Vi intervjuade fyra olika verksamheter som kommer i kontakt med dessa kvinnor och vi använde oss av en halvstrukturerad kvalitativ intervjuform. LÄS MER

 3. 3. Byggemenskaper : Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Robert Trell; Joakim Jansson; [2013]
  Nyckelord :Samhällsplanering; byggform; bostadsutveckling; mångfald; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Byggemenskap är ett begrepp, direkt översätt från tyskans ”baugemeinschaft”, som innebär att en grupp människor i egen regi planerar, låter bygga och använder en byggnad. Denna byggform som varit mycket framgångsrik i Tyskland sedan en tid, har så smått spridit sig till Sverige och resulterat i bl.a. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiskt bistånd : Ett geografiskt lotteri?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ida Jonsson; Leona Svensson; [2009]
  Nyckelord :Financial assistance; Variations; Decision; Assessment; Vignette Study; Legal security; Municipal; Comparison; Ekonomiskt bistånd; Beslutsvariationer; Bedömningsvariationer; Vinjettstudie; Rättstillämpning; Kommun; Jämförelse;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att granska variationer i bedömningar och beslut om ekonomiskt bistånd utifrån vilken betydelse den enskilda organisationens riktlinjer har för dessa. Utifrån syftet, och med stöd av tidigare forskning på området, valdes vinjettstudien som metod. LÄS MER

 5. 5. Politisk kommunikation i en föränderlig demokrati. En studie av kommunikationsvägar mellan medborgare och politiker i fem skånska kommuner.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

  Författare :Pia Borggren; [2004]
  Nyckelord :demokrati; kommunal demokrati; medborgarförslag; politisk kommunikation; kommunpolitik; public relations;

  Sammanfattning : Allt fler kommuner väljer att arbeta med deltagardemokratiska forum. Medborgarförslag, en ny kommunikationsväg mellan medborgare och politiker, är ett sådant Gestaltande del:Planerad kommunikation. Informationskampanjen "Vi vill veta vad du tycker!" för en fiktiv kommun (Vår kommun) som bestämt sig för att införa medborgarförslag. LÄS MER