Sökning: "fiktiva namn"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden fiktiva namn.

 1. 1. Genus och sexualitet i läromedel : En jämförande analys av två gymnasieläromedel för svenska som andraspråk 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jessika Herrán Stålenbring; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; svenska som andraspråk; gymnasiet; sexualitet; könsidentitet; genus; heteronormativitet; innehållsanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument är tydliga gällande inkluderande av samtliga elever oavsett sexualitet, kön eller eventuell könsöverskridande identitet. Med utgångspunkt i detta och de båda begreppen genus och könsroller var studiens syfte att undersöka hur genus, sexualitet och identitet framställs i två undersökta läromedel för svenska som andraspråk på gymnasiet (Kontext – Svenska som andraspråk 2–3 samt Svenska som andraspråk 2 & 3). LÄS MER

 2. 2. Hur farlig är floden och hur väl kan vi simma?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Åkesson; Lovisa Stéen; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Psykosocial arbetsmiljö; KASAM; Självledarskap; Strategier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur gymnasielärare upplever och hanterar sin psykosociala arbetsmiljö. Vidare är syftet att undersöka hur lärare använder självledarskap eller andra strategier och hur de kopplas till deras upplevelser av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. LÄS MER

 3. 3. Idé, objekt eller ingenting? : En studie om fiktiva karaktärer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Per Elfström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats där jag för en diskussion om ett par aspekter som rör den filosofiska debatten om fiktiva karaktärer. I den första delen av analysen diskuterar jag ett antal olika ontologiska teser om fiktiva karaktärer såsom, till exempel, non-actualism och abstractism. LÄS MER

 4. 4. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Nyckelord :aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Sammanfattning : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. LÄS MER

 5. 5. Vad är viktigast, ditt namn eller dina meriter? Undersökning av etnisk diskriminering i restaurangbranschen på den svenska arbetsmarknaden

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hanna Terovic; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; etnisk diskriminering; rekryteringsprocess; restaurangbranschen; correspondence testing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och mäta förekomsten av diskriminering av personer med utländsk bakgrund på Malmös arbetsmarknad, specifikt restaurangbranschen. Uppsatsen belyser även diskrimineringen som de arbetssökande i sådana situationer utsätts för. LÄS MER