Sökning: "film analys sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden film analys sociologi.

 1. 1. ”Är du inte uttalat mot så är du för” : en introduktion till positionering som retoriskt begrepp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Antfolk; [2019]
  Nyckelord :Burke; Positionering; Dramatism; Pentaden;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en introduktion till positionering som retoriskt begrepp.  Jag tycker mig se en splittring i samhället och att en del av det övergripande problemet är att människor inte kan mötas i en diskussion utan, likt ett politiskt maktspel, tar avstånd ifrån oliktänkande. LÄS MER

 2. 2. När manliga män klär sig kvinnligt : En genusanalys av Åhléns normbrytande modekampanj- kläder som uttryck för kön i relation till rådande kulturella koder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Sanna Michelsson; Greta McDonough; [2017]
  Nyckelord :reklam; mode; norm; genus; könsmaktsordning; patriarkat; könsroll; maskulinitet; femininitet; stereotyp; identitet; kändisskap;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie kring mediers reproduktion av könsstereotypa framställningar inom reklam. Genom att låta tidigare discipliner såsom medie- och kommunikationsvetenskap, genusvetenskap, feminism och sociologi inneha en central roll, ämnar studien komma närmare en förståelse för hur djupt rotade och kulturella koder kring kvinnlighet och manlighet bidrar till en rådande könsmaktsordning. LÄS MER

 3. 3. Arbetarklassens extimitet – en semiologisk analys av svensk filmproduktion under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Joacim Strand; [2015]
  Nyckelord :mytologi; ideologi; klassmotsättningar; semiologisk analys; arbetarklass; Social Sciences;

  Sammanfattning : Har arbetarklassen blivit en anomali i svensk film? Den kulturella framställningen av de sociala klasserna är avhängig de ideologiska klassmotsättningarna i den rådande samhällsformationen. Under stora delar av 1900-talet var arbetarklassen skildrad som skötsam och duglig. Den enskilde arbetaren skulle avspegla arbetarrörelsen. LÄS MER

 4. 4. Främlingar i förvandling : En sociologisk analys av främlingskap i tre filmer av Roberto Rossellini

  Kandidat-uppsats, Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Albiana Plava; [2011]
  Nyckelord :Främlingskap; förvandling; film; klass; identitet; Roberto Rossellini; Ingrid Bergman; ”Stromboli”; ”Europa ´51”; ”Viaggio in Italia”;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar hur främlingskap framställs i tre av Roberto Rossellinis filmer, ”Stromboli”, ”Europa ´51” och ”Viaggio in Italia”. Utgångspunkten är sociologi med inriktning på främlingskap där syftet är att avtäcka hur främlingen i varje film skildras, vad som utgör främlingskapet, om det löses och i så fall hur. LÄS MER

 5. 5. Ideologi och hegemoni i svensk film: en innehållsanalys av de tre guldbaggevinnarna En kärlekshistoria, Pelle Erövraren & Lilja 4-ever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Bergwall; [2008]
  Nyckelord :ideologi; hegemoni; mothegemoni; film; Guldbagge; folkhem; välfärdssamhälle; medelklass; borgerlig; Roy Andersson; Bille August; Lukas Moodysson; filmanalys; innehållsanalys; Cinema theory and history; Filmvetenskap; Humanities; Humaniora; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund för studien är ett intresse för filmens förmåga att spegla ett samhälle och ge uttryck för olika hegemoniska ideologier. Sverige är ett litet land med en liten, till stora delar statssubventionerad, filmindustri och det är därför intressant att se vilken ideologi som uttrycks i de filmer som belönas med Guldbaggar och därmed framhävs som filmer av god kvalitet. LÄS MER